หน้าหลัก arrow ความเป็นมา  
สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4333-2035, 0-4333-2760    
หน้าหลัก
ฐานข้อมูลวัฒนธรรมอีสาน
รายงานผลการดำเนินโครงการ
สื่อมัลติมีเดีย
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ขวัญมอดินแดง
เครือข่ายวัฒนธรรม
อีสานนิทัศน์
หอศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์ข้อมูลลาว
ปฏิทินกิจกรรม
แผนที่
คำสั่ง/ประกาศ
ประกันคุณภาพ
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มต่างๆ
admin
ข่าวสำนักวัฒนธรรมมข.
ดาวน์โหลด
ภาพกิจกรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเว็บ มข.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
WebMail
ชมรมทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
สถิติ
จำนวนสมาชิก : 3
จำนวนข่าวสาร : 696
เว็บลิงก์: 7
ผู้เยี่ยมชม: 1170952


ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ความเป็นมา พิมพ์
ความเป็นมาของ "สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

     ภารกิจด้านวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการเป็นกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลานาน จากโครงการศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสานในคณะศึกษาศาสตร์ จนมาถึงโครงการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้จัดตั้งเป็น "สำนักวัฒนธรรม" ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถประมวลความเป็นมาตามลำดับ ดังนี้

- พ.ศ. 2516 ดร. สายสุรี จุติกุล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ริเริ่มทำเป็น “ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน” ขึ้นเป็นการภายใน ดำเนินการรวบรวมจัดหาศิลปวัตถุและจัดพิมพ์เอกสารหนังสือวัฒนธรรมชื่อ “ผ้าอีสาน” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิฟอร์ด

- พ.ศ. 2521 เมื่อมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขึ้น อธิการบดี (ศ. ดร. วิจิตร ศรีสะอ้าน) ได้จัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตามภาระกิจการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ใช้ชื่อว่า “โครงการศูนย์วัฒนธรรมอีสาน”

- พ.ศ. 2522 ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม ประจำจังหวัดขอนแก่นอีกศูนย์หนึ่ง ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น"ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น" จึงเป็นอันว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินงานวัฒนธรรม ทั้งระดับจังหวัดและระดับมหาวิทยาลัยในขณะเดียวกัน โดยโครงการศูนย์วัฒนธรรมอีสาน ทำหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดไปด้วยตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ภายหลัง ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ย้ายไปสังกัดที่โรงเรียนกัลยาณวัตร ขึ้นตรงต่อกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์วัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ดำเนินงานอย่างเป็นเอกเทศ

- พ.ศ. 2525 มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้บรรจุโครงการศูนย์วัฒนธรรมอีสาน เข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 แต่ไม่สามารถจัดตั้งเป็นหน่วยงานได้ เพราะไม่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการแผ่นดิน

- พ.ศ. 2538 เปลี่ยนชื่อจาก “ศูนย์วัฒนธรรมอีสาน” เป็น “สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม”

- พ.ศ. 2539 รัฐบาลในสมัย ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณแผ่นดิน มาดำเนินการก่อสร้างหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริเวณบึงสีฐานฝั่งตะวันตกเป็นอาคารทรงเล้าข้าวของชาวอีสาน เพื่อใช้แสดงนิทรรศการกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นอาคารเวทีแสดงกลางแจ้ง เพื่อใช้แสดงศิลปวัฒนธรรมการแสดง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 54.5 ล้านบาท

- พ.ศ. 2541 เปิดอาคารหอศิลปวัฒนธรรม ริมบึงสีฐาน จัดตั้งหน่วยงาน “หอศิลปวัฒนธรรม”เป็นหน่วยงานในกำกับ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เปลี่ยนชื่อ “สำนักส่งเสริมวัฒนธรรม” เป็น “สำนักศิลปวัฒนธรรม”

- พ.ศ. 2541 รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณแผ่นดินมาดำเนินการจัดทำพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาห้อง “อีสานนิทัศน์” เป็นงบประมาณ 9 ล้านบาทเศษ

- พ.ศ. 2543 ย้ายสำนักงานมารวมกับหอศิลปวัฒนธรรม ที่อาคารหอศิลปวัฒนธรรม ด้านประตูสีฐาน

- พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุมัติจัดตั้ง “สำนักวัฒนธรรม” โดยยุบรวมหอศิลปวัฒนธรรม และสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประกาศระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารสำนักวัฒนธรรม พ.ศ.2547
เฟซบุ๊คเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มข.

banner-poll1-1.gif

banner-calendar.jpg

banner-email.png

banner_newsletter.png

banner_dow1nloadfont.jpg

banner_pics.jpg

morlum.jpg

isanshow.jpg

esanart.jpg

culture_tour.png

plam.png

ฐานข้อมูลฮีต 12 คอง 14

banner_laos copy.png

isan_film.jpg

ethnics_kku.jpg

55.jpg

_3.jpg
praratchadamri.jpg
ratchalekha.jpg
manussaya.jpg
silapawatthanatham.jpg
morradok.jpg
culture.jpg
artch.jpg
chcity.jpg
lekprapai.jpg


 

Contact Webmaster PooPeh