ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

Accommodations

พื้นที่ให้บริการ

Reservation

จองฉายภาพยนตร์ สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ 043-202-663 คุณคณิตตา

  ค่าเช่าสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  1,500 บาทต่อรอบ

  ค่าเช่าสำหรับบุคคลภายนอก
  2,000 บาทต่อรอบ

  Reservation

  จองพื้นที่ สามารถติดประสานงานได้ที่ 0610301128 คุณไกรฤกษ์