ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

Accommodations

พื้นที่ให้บริการ

Reservation

จองฉายภาพยนตร์  ค่าเช่าสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  1,500 บาทต่อรอบ
  รอบ 19:00 น.รอบ 21:00 น.


  ค่าเช่าสำหรับบุคคลภายนอก
  2,000 บาทต่อรอบ
  รอบ 19:00 น.รอบ 21:00 น.

  Reservation

  จองพื้นที่