ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บุคลากร


ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มภารกิจบริหาร

wow-130x160

นางสาวนันทิดา เสือปู่

รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มภารกิจบริหาร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร : 42301
E-mail : nunthida420@gmail.com

8-ไกรฤกษ-แพงมา-130x160

นายไกรฤกษ แพงมา

กลุ่มภารกิจบริหาร
งานอาคารสถานที่

โทร : 42480
E-mail : kraiph@kku.ac.th

S__25485320

นายฐัพไทย ถาวร

ผู้จัดการหอศิลป์
กลุ่มภารกิจบริหาร
งานช่างศิลป์และการออกแบบ

โทร : 42480
E-mail : thapth@kku.ac.th

88081

นายพิชิตร คนซื่อ

กลุ่มภารกิจบริหาร
งานยานพาหนะ

โทร : 42312
E-mail : pichitkh@kku.ac.th

6-ศิริมุกดา-โพธิ-127x160

นางสาวศิริมุกดา โพธิ

กลุ่มภารกิจบริหาร
การเงินและงานพัสดุ

โทร : 42301
E-mail : sirimokda@kku.ac.th

kaitok-130x160

นายกิตติพงษ์ จำรูญ

กลุ่มภารกิจบริหาร
งานโสตทัศนศึกษา

โทร : 42301
E-mail : kittju@kku.ac.th

11

นายนรินทร์ ทองดวง

กลุ่มภารกิจบริหาร
งานแผนและประกันคุณภาพ

โทร : 42301
E-mail : narintho@kku.ac.th

กลุ่มภารกิจส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

12-วรศักดิ์-วรยศ-127x160

นายวรศักดิ์ วรยศ

ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มภารกิจส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
งานวัฒนธรรมสัมพันธ์

โทร : 42480
E-mail : worasak@kku.ac.th
sak0863465133@gmail.com

10-บุญยิน-เปล่งวาจา-128x160

นางสาวบุญยืน เปล่งวาจา

กลุ่มภารกิจส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
งานวัฒนธรรมสัมพันธ์

โทร : 42312
E-mail : boonyuen@kku.ac.th

9-คณิตตา-คลังทอง-129x160

นางคณิตตา อักษร

กลุ่มภารกิจส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
งานวิชาการและหอภาพยนตร์อีสาน

โทร : 42480
E-mail : kanikl@kku.ac.th

197274496_320571669697216_1632937169499288527_n

นางสาวอนุศรา คำงาม

กลุ่มภารกิจส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
งานวิชาการ

โทร : 42480
E-mail : anuskh@kku.ac.th

กลุ่มภารกิจส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์

jang-130x160

นางสาวบุษกร ทองบิดา

กลุ่มภารกิจส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์

โทร : 42301
E-mail : budsth@kku.ac.th

kratay-130x160

นางสาวสุรางคณา เฮ้ามาชัย

กลุ่มภารกิจส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์

โทร : 42301
E-mail : suraha@kku.ac.th