ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บุคลากร


ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มภารกิจบริหาร

6-ศิริมุกดา-โพธิ-127x160

นางสาวศิริมุกดา โพธิ

กลุ่มภารกิจบริหาร
งานพัสดุ

8-ไกรฤกษ-แพงมา-130x160

นายไกรฤกษ แพงมา

กลุ่มภารกิจบริหาร
งานอาคารสถานที่

11-ณัฐวุฒิ-จารุวงศ์-130x160

นายณัฐวุฒิ จารุวงศ์

กลุ่มภารกิจบริหาร
งานโสตทัศนศึกษา

88081

นายพิชิตร คนซื่อ

กลุ่มภารกิจบริหาร
งานยานพาหนะ

197274496_320571669697216_1632937169499288527_n

นางสาวอนุศรา คำงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มภารกิจส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

12-วรศักดิ์-วรยศ-127x160

นายวรศักดิ์ วรยศ

กลุ่มภารกิจส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
งานวัฒนธรรมสัมพันธ์

13-วิทยา-วุฒิไธสง-130x160

นายวิทยา วุฒิไธสง

กลุ่มภารกิจส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
งานหอศิลปวัฒนธรรม

10-บุญยิน-เปล่งวาจา-128x160

นางสาวบุญยืน เปล่งวาจา

กลุ่มภารกิจส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
งานวัฒนธรรมสัมพันธ์

9-คณิตตา-คลังทอง-129x160

นางคณิตตา อักษร

กลุ่มภารกิจส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
งานวิจัยวัฒนธรรมและวิชาการ

กลุ่มภารกิจส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์

wow-130x160

นางสาวนันทิดา เสือปู่

กลุ่มภารกิจส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์

jang-130x160

นางสาวบุษกร ทองบิดา

กลุ่มภารกิจส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์

kratay-130x160

นางสาวสุรางคณา เฮ้ามาชัย

กลุ่มภารกิจส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์

kaitok-130x160

นายกิตติพงษ์ จำรูญ

กลุ่มภารกิจส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์