ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิสัยทัศน์

“ศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงเครือข่ายสู่สากล”

สมรรถนะหลัก

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์ข้อมูล แหล่งเรียนรู้ และจัดกิจกรรม ทางด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ค่านิยม

MUAN KKU
M = Management มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
U = Unigue การสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นเอกลักษณ์
A = Attitude มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
N = Network การสร้างเครือข่ายที่ดีกับชุมชน
K = Know ledge มีการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
K = Know how มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
U = Unity การทำงานเป็นทีม

พันธกิจ

1. อนุรักษ์ สืบสานและแผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สู่เครือข่ายชุมชนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
2. บูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมของเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม
3. สร้างความร่วมมือเครือข่ายชุมชนภายในและภายนอกเพื่อให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
4. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และงานบริการให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยงนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สู่เครือข่ายชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย