ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

Articles

บทความ

หนังสือ : ที่ระลึกกฐินพระราชทาน 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หนังสือ : ที่ระลึกกฐินพระราชทาน 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ระลึกกฐินพระราชทาน 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11-12…

CAC 13 พฤศจิกายน 2023
สูจิบัตร >> นิทรรศการ RHYTHM OF COLOR

สูจิบัตร >> นิทรรศการ RHYTHM OF COLOR

โดย >> Prin Tanunchaibutra 5-30 August 2023 Art center Khonkaen University …

CAC 16 สิงหาคม 2023
บทความ >> เขมรแดง : ทุ่งสังหารวัดใหม่ เสียมราฐ กับความรู้สึกของชาวกัมพูชารุ่นใหม่
CAC 10 กรกฎาคม 2023
บทความ> จักรวาลทัศน์ในปราสาทบาแค็ง: คติการสร้างจากคัมภีร์ทางศาสนา

บทความ> จักรวาลทัศน์ในปราสาทบาแค็ง: คติการสร้างจากคัมภีร์ทางศาสนา

โดย> พิทักษ์ชัย จัตุชัย นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิจัยวัฒนธรรม…

CAC 5 กรกฎาคม 2023
บทความ>> มกร : รูปแบบและความหมายในปราสาทบันทายสรี

บทความ>> มกร : รูปแบบและความหมายในปราสาทบันทายสรี

โดย>> ปัญญาวิศิษฐ์ สุริสุข นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิจัยวัฒนธรรม…

CAC 28 มิถุนายน 2023
Photo Book : พระ :เจ้า ประติมากรรมรูปเคารพพุทธและพราหมณ์

Photo Book : พระ :เจ้า ประติมากรรมรูปเคารพพุทธและพราหมณ์

โดย: นายพันศักดิ์ พันธ์เลิศ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิจัยวัฒนธรรม…

CAC 28 มิถุนายน 2023
บทความ : ผู้หญิงที่อยู่ในอุดมคติ อาณาจักรเขมร

บทความ : ผู้หญิงที่อยู่ในอุดมคติ อาณาจักรเขมร

โดย: มัธยม อ่อนจันทร์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิจัยวัฒนธรรม…

CAC 28 มิถุนายน 2023
ภาคนิพนธ์ : การส่งเสริมเครื่องดนตรีพื้นบ้าน (แคน) ในจังหวัดขอนแก่น

ภาคนิพนธ์ : การส่งเสริมเครื่องดนตรีพื้นบ้าน (แคน) ในจังหวัดขอนแก่น

โดย : นางสาววิไลพร แพงไทย นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์…

CAC 9 พฤษภาคม 2023
รายงานภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ : การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมบุญข้าวจี่ให้เข้ากับสมัยนิยม : กรณีศึกษางานบุญข้าวจีวาเลนไทน์

รายงานภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ : การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมบุญข้าวจี่ให้เข้ากับสมัยนิยม : กรณีศึกษางานบุญข้าวจีวาเลนไทน์

โดย : นางสาวกมลทิพย์ เชื้อตาอ่อน นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์…

CAC 24 เมษายน 2023
Loading