ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

Articles

บทความ

PHOTOBOOK: ฮางฮดสรงหลวงพระ

PHOTOBOOK: ฮางฮดสรงหลวงพระ

โดย: พันศักดิ์ พันธ์เลิศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิจัยวัฒนธรรม…

CAC 24 มกราคม 2023
PHOTOBOOK: สุโขทัยอาร์ตอินหลวงพระบาง

PHOTOBOOK: สุโขทัยอาร์ตอินหลวงพระบาง

โดย: พิทักษ์ชัย จัตุชัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิจัยวัฒนธรรม…

CAC 24 มกราคม 2023
PHOTOBOOK: วัฒนธรรมเส้น หลวงพระบาง

PHOTOBOOK: วัฒนธรรมเส้น หลวงพระบาง

โดย: อดิสรณ์ อันสงคราม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิจัยวัฒนธรรม…

CAC 18 มกราคม 2023
PHOTOBOOK: วิถีแห่งศรัทธาไหลเรือไฟหลวงพระบาง

PHOTOBOOK: วิถีแห่งศรัทธาไหลเรือไฟหลวงพระบาง

โดย: บุญทัน โพธิ์สิงห์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิจัยวัฒนธรรม…

CAC 18 มกราคม 2023
PHOTOBOOK: Smile of Luang Prabang เสน่ห์รอยยิ้มเมืองมรดกโลก

PHOTOBOOK: Smile of Luang Prabang เสน่ห์รอยยิ้มเมืองมรดกโลก

โดย: เกียรติพงศ์ เรืองเกษม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิจัยวัฒนธรรม…

CAC 18 มกราคม 2023
PHOTOBOOK: หัตถกรรมแพรพันธุ์ เมืองมรดกโลก(หลวงพระบาง)

PHOTOBOOK: หัตถกรรมแพรพันธุ์ เมืองมรดกโลก(หลวงพระบาง)

โดย: จักราวุฒิ จงเทพ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิจัยวัฒนธรรม…

CAC 18 มกราคม 2023
PHOTOBOOK: แนวอยู่....แนวกิน@หลวงพระบาง

PHOTOBOOK: แนวอยู่....แนวกิน@หลวงพระบาง

โดย: วิระชัย อัศวาวุฒิ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิจัยวัฒนธรรม…

CAC 18 มกราคม 2023
PHOTOBOOK: ประถมบันเทิงศิลป์ หมอลำคอสตูม

PHOTOBOOK: ประถมบันเทิงศิลป์ หมอลำคอสตูม

โดย: ณัฐวุฒิ ยุบลพันธุ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิจัยวัฒนธรรม…

CAC 18 มกราคม 2023
PHOTOBOOK: ซุ้มประตูอุโบสถทรงมณฑปปราสาทยอดในหลวงพระบาง

PHOTOBOOK: ซุ้มประตูอุโบสถทรงมณฑปปราสาทยอดในหลวงพระบาง

โดย: ฉัตรมงคล ระวิโรจน์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิจัยวัฒนธรรม…

CAC 18 มกราคม 2023
PHOTOBOOK: มนต์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตตลาดเช้าหลวงพระบาง

PHOTOBOOK: มนต์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตตลาดเช้าหลวงพระบาง

โดย: วิระชัย แก้วมาตย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิจัยวัฒนธรรม…

CAC 18 มกราคม 2023
PHOTOBOOK: ประเพณีออกพรรษา โคมประดับ หลวงพระบาง

PHOTOBOOK: ประเพณีออกพรรษา โคมประดับ หลวงพระบาง

โดย: นิศารัตน์ สิงห์บุราณ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิจัยวัฒนธรรม…

CAC 18 มกราคม 2023
PHOTOBOOK: วิถีแห่งศรัทธา ข้าวบูชาหลวงพระบาง

PHOTOBOOK: วิถีแห่งศรัทธา ข้าวบูชาหลวงพระบาง

โดย: นางสาวนฤมล​ กางเกตุ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิจัยวัฒนธรรม…

CAC 9 มกราคม 2023
Loading