ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

Articles

บทความ

บทความ "วัฒนธรรมสัมพันธ์ เชิดชูเกียรติ ปราชญ์ผู้รู้ ครูผู้สืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม"
CAC 22 มิถุนายน 2022
บทความ "เติมรักเติมใจ กับบุญข้าวจี่วาเลนไทน์ วิถีใหม่ New normal"

บทความ "เติมรักเติมใจ กับบุญข้าวจี่วาเลนไทน์ วิถีใหม่ New normal"

โดย ศิรินภา ดอนโหน่งชา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ…

CAC 22 มิถุนายน 2022
บทความ "ร่วมสืบสานประเพณี บุญเดือนห้า ในยุค New Normal'

บทความ "ร่วมสืบสานประเพณี บุญเดือนห้า ในยุค New Normal'

โดย สุดารัตน์ ปัจชัยโย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ…

CAC 22 มิถุนายน 2022
บทความ "สุขีมั่น สู่ขวัญวันเกิดแบบไทย วิถีใหม่ New Normal"

บทความ "สุขีมั่น สู่ขวัญวันเกิดแบบไทย วิถีใหม่ New Normal"

โดย พิมลจิรา จันทร์สะอาด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ…

CAC 22 มิถุนายน 2022
บทความ อมรศิลปินมรดกอีสาน "อมรศาสตร์" และ "อมรศิลป์" บนผืนแผ่นดินอีสาน

บทความ อมรศิลปินมรดกอีสาน "อมรศาสตร์" และ "อมรศิลป์" บนผืนแผ่นดินอีสาน

โดย ธนาภรณ์ อุทธารนิช นักศึกษาปฎิบัติสหกิจศึกษา…

CAC 22 มิถุนายน 2022
บทความ "บุญข้าวประดับดิน ถิ่นอีสาน"

บทความ "บุญข้าวประดับดิน ถิ่นอีสาน"

โดย พีรพล พวงทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร…

CAC 22 มิถุนายน 2022
บทความ "สังฮอมศาสตร์ สังฮอมศิลป์ ศิลปินมรดกอีสาน"

บทความ "สังฮอมศาสตร์ สังฮอมศิลป์ ศิลปินมรดกอีสาน"

โดย วรินทร ทองด้วง นักศึกษาปฎิบัติสหกิจศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต…

CAC 22 มิถุนายน 2022
บทความ "ศรัทธาความเชื่อสู่ ประติมากรรมนาค 15 ตระกูล"

บทความ "ศรัทธาความเชื่อสู่ ประติมากรรมนาค 15 ตระกูล"

โดย ชยานุพงษ์ ต้นสีดา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการจัดการวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์…

CAC 22 มิถุนายน 2022
บทความ "มข.ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม แม้ในยามโควิด"

บทความ "มข.ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม แม้ในยามโควิด"

โดย ชนาธิป ภูดินแดน นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์…

CAC 22 มิถุนายน 2022
Loading