ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

Articles

บทความ

ภาคนิพนธ์ : การส่งเสริมเครื่องดนตรีพื้นบ้าน (แคน) ในจังหวัดขอนแก่น

ภาคนิพนธ์ : การส่งเสริมเครื่องดนตรีพื้นบ้าน (แคน) ในจังหวัดขอนแก่น

โดย : นางสาววิไลพร แพงไทย นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์…

CAC 9 พฤษภาคม 2023
รายงานภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ : การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมบุญข้าวจี่ให้เข้ากับสมัยนิยม : กรณีศึกษางานบุญข้าวจีวาเลนไทน์

รายงานภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ : การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมบุญข้าวจี่ให้เข้ากับสมัยนิยม : กรณีศึกษางานบุญข้าวจีวาเลนไทน์

โดย : นางสาวกมลทิพย์ เชื้อตาอ่อน นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์…

CAC 24 เมษายน 2023
รายงานภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ : บทบาทหอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัยในภาคอีสาน

รายงานภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ : บทบาทหอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัยในภาคอีสาน

โดย : นางสาววรรณชลินท์ สิงห์ทองเศษ นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์…

CAC 20 เมษายน 2023
หนังสือ : ศิลปินมรดกอีสาน สืบสานวัฒนธรรมสัมพันธ์

หนังสือ : ศิลปินมรดกอีสาน สืบสานวัฒนธรรมสัมพันธ์

โดย : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

CAC 7 เมษายน 2023
บทความ: กลางแปลงด้วยรักวันวาเลนไทน์

บทความ: กลางแปลงด้วยรักวันวาเลนไทน์

โดย: ณัฐวุฒิ ศรีนนเฮือง นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์…

CAC 7 มีนาคม 2023
บทความ: มิสวาเลนฮัก รักวาเลนไทน์

บทความ: มิสวาเลนฮัก รักวาเลนไทน์

โดย: วชิรวิชญ์ ปาสาเน นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ…

CAC 7 มีนาคม 2023
บทความ: ประติมากรรม โฮมดิน อิ่มใจ

บทความ: ประติมากรรม โฮมดิน อิ่มใจ

โดย: ชานน ไชยวงศา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ…

CAC 7 มีนาคม 2023
บทความ: ดนตรีริมน้ำ กิจกรรมเมื่อยามเย็น

บทความ: ดนตรีริมน้ำ กิจกรรมเมื่อยามเย็น

โดย: วิไลพร แพงไทย นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์…

CAC 3 มีนาคม 2023
บทความ : โรงทานยิ่งใหญ่ ทำด้วยใจบริสุทธิ์

บทความ : โรงทานยิ่งใหญ่ ทำด้วยใจบริสุทธิ์

โดย: นิติภรณ์ ละอำคา นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์…

CAC 21 กุมภาพันธ์ 2023
PHOTOBOOK: ฮางฮดสรงหลวงพระ

PHOTOBOOK: ฮางฮดสรงหลวงพระ

โดย: พันศักดิ์ พันธ์เลิศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิจัยวัฒนธรรม…

CAC 24 มกราคม 2023
Loading