ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

คณะกรรมการ


ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

president-62-131x160

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

ประธานกรรมการที่ปรึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

vice-pres-62-131x160

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ

รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

burin-131x160

ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล

กรรมการ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

arch-dean-131x160

รศ.ดร. ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

กรรมการ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

human-dean-131x160

รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข

กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.เกรียงไกร-122x160

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ

กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

culture_kk-131x160

นางพรพิมล คงตระกูล

กรรมการ
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

suradet-131x160

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย

กรรมการ

chalermchai-131x160

นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์

กรรมการ

pornsawan-131x160

นางพรสวรรค์ พรดอนก่อ

กรรมการ

a-jub-127x160

อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

6-ศิริมุกดา-โพธิ-127x160

นางสาวศิริมุกดา โพธิ

ผู้ช่วยเลขานุการ