ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

โครงสร้างการบริหาร


ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

vice-pres-62-131x160

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

11

ผศ.ดร.สุขสันติ แวงวรรณ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ภาพถ่ายหน้าจอ 2565-04-12 เวลา 11.26.08

นายวรศักดิ์  วรยศ

ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

dd755-homhuan-buarabha

ผศ. ดร.หอมหวล บัวระภา

ที่ปรึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

edit_2-2-9-3

นางสาวนันทิดา เสือปู่

รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมงานวิชาการและสื่อสารศิลปวัฒนธรรม

– การเงินและบัญชี
– พัสดุ
– แผนและประกันคุณภาพ
– บุคคล
– ธุรการ
– อาคารสถานที่
– โสตทัศนศึกษา
– ยานพาหนะ

อ.อภิญญา

อ.อภิญญา อาษาราช

รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์

– ส่งเสริมหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
– สร้างความร่วมมือกับชุมชนและพัฒนาเครือข่ายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
– ติดตามและประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
– นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

S__25485320

นายฐัพไทย ถาวร

ผู้จัดการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ดูแล ควบคุม กำกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหอศิลป์
– ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ทางศิลปและวัฒนธรรม
– ดูแลด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร