ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

โครงสร้างการบริหาร


ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

vice-pres-62-131x160

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

a-jub-127x160

อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผอ.ลัดดาวัลย์

อ.ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย

ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

dd755-homhuan-buarabha

ผศ. ดร.หอมหวล บัวระภา

ที่ปรึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

อ.กานต์ธิดา

อ.กานต์ธิดา บุญเสริม

รองผู้อานวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมงานวิชาการและสื่อสารศิลปวัฒนธรรม

อ.ผการัตน์

อ.ผการัตน์ เต็มเปี่ยม

รองผู้อานวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมงานวิชาการและสื่อสารศิลปวัฒนธรรม

อ.อภิญญา

อ.อภิญญา อาษาราช

รองผู้อานวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์

– การเงินและบัญชี
– พัสดุ
– แผนและประกันคุณภาพ
– บุคคล
– ธุรการ
– อาคารสถานที่
– โสตทัศนศึกษา
– ยานพาหนะ

– บริการวิชาการและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
– อนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
– วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
– ศูนย์บริการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมอีสานและอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง
– หอศิลปวัฒนธรรม

– ส่งเสริมหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
– สร้างความร่วมมือกับชุมชนและพัฒนาเครือข่ายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
– ติดตามและประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
– นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์