ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
MDL00577

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ

Assoc.Prof.Dr.Niyom Wongphongkham

สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ

1) ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
2) สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์
3) ประวัติศาสตร์และโบราณคดีในภาคอีสาน
4) สาขาศิลปะและการออกแบบ

ข้อมูลการติดต่อ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4320 2396 โทรภายใน 42971

โทรศัพท์(มือถือ) 081-7397203
E-mail : wniyom@kku.ac.th

ประวัติและผลงานเพิ่มเติม อ.นิยม

งานบริหาร

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ประธานหลักสูตร สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. หัวหน้าสายสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. ประธานหลักสูตรวัฒนธรรม  ศิลปกรรม และการออกแบบ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. รองอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารและองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7. ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8. ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9. คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำรงตำแหน่ง 2560 – 2562

9. รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำรงตำแหน่ง 2562 – ปัจจุบัน

บทความและงานวิจัย