ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

งานประกันคุณภาพ


ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานประกันคุณภาพ

แผนปฏิบัติราชการ

เอกสารและคู่มือการประกันคุณภาพ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

สรุปตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

รายงานข้อมูลตัวชี้วัด

รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพภายใน

รายงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

คำสั่งและประกาศ

คำสั่งและประกาศปี 2563