สรุปผลการประกวดต่างๆ ในงาน บุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2562

0
183

สรุปผลการประกวดต่างๆ ในงาน บุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2562

การประกวดขบวนแห่
ชนะเลิศ คณะศิลปกรรมศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะพยาบาลศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชมเชย คณะศึกษาศาสตร์, คณะเกษตรศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะนิติศาสตร์

การประกวดตบประทาย (ก่อเจดีย์ทราย)
ชนะเลิศ ทีมเรณู คณะศิลปกรรมศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 กองบริการหอพักนักศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะศึกษาศาสตร์
ชมเชย บัณฑิตวิทยาลัย มข., สำนักหอสมุด, สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, คณะทันตแพทยศาสตร์

การประกวดนางสังขาน
ชนะเลิศ นางสาวมนัสวี ศรีราช (สหกรณ์ออมทรัพย์ มข.)
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวพลอยลดา มาตยาคุณ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววรพนิต ธรรมะ คณะศิลปกรรมศาสตร์

การประกวดถ่ายภาพเซลฟี่
อันดับ 1 Nalinnipa Deetum
อันดับ 2 Witanee Pokkartok
อันดับ 3 อรวรรณ นารอง

การประกวดทุกประเภทสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คุณตุลยา) โดยนำสำเนาบัตรประชาชนใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล

โทรศัพท์ 043 202 663 หมายเลขภายใน 42301