ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

สรุปผลการประกวดต่างๆ ในงาน บุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2562

การประกวดขบวนแห่ ชนะเลิศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชมเชย คณะศึกษาศาสตร์, คณะเกษตรศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ การประกวดตบประทาย (ก่อเจดีย์ทราย) ชนะเลิศ ทีมเรณู คณะศิลปกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 กองบริการหอพักนักศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะศึกษาศาสตร์ ชมเชย บัณฑิตวิทยาลัย มข., สำนักหอสมุด, สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, คณะทันตแพทยศาสตร์ การประกวดนางสังขาน ชนะเลิศ นางสาวมนัสวี ศรีราช (สหกรณ์ออมทรัพย์ มข.) รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวพลอยลดา มาตยาคุณ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววรพนิต ธรรมะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ การประกวดถ่ายภาพเซลฟี่ อันดับ 1 Nalinnipa Deetum อันดับ 2 Witanee Pokkartok อันดับ 3 อรวรรณ นารอง

การประกวดทุกประเภทสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คุณตุลยา) โดยนำสำเนาบัตรประชาชนใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล โทรศัพท์ 043 202 663 หมายเลขภายใน 42301]]>