ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
Back
วีดีโอ หอศิลป์เกียรติยศ 60 ปี

ศิลปินท่านที่ 1 อาจารย์ทวี รัชนีกร

Scroll

ศิลปินท่านที่ 1 อาจารย์ทวี รัชนีกร

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช 2548
เกิด : 10 ตุลาคม 2477
การศึกษา :

– ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

– ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัล/เกียรติยศ :

2501 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9

2502 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10

2503 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11

– รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11

2504 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12

2544 – ได้รับเลือกให้เป็นศิลปินดีเด่น จังหวัดนครราชสีมา

– ได้รับเลือกให้เป็นศิลปินยอดเยี่ยม “ทุนสร้างสรรค์ ศิลป์ พีระศรี” ประจำปี 2544

2545 – ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลมนัส เศียรสิง “แดง” สาขาทัศนศิลป์ดีเด่น ด้านสันติภาพ ประชาธิปไตย และความเป็นธรรม

2548 – ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ