ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างกุศลรับปีใหม่ “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ครั้งที่ ๓๗ เดือนมกราคม ๖๒

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ครั้งที่ ๓๗ ร่วมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ในวันศุกร์ ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สะพานสวนไทร ริมบึงสีฐาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป พร้อมร่วมสวมใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่นร่วมสร้างทานบารมี

กิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” เป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสประกอบกุศลในวันศีลวันพระ พร้อมรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในวันศีลวันพระอันแสดงออกถึงความดีงาม สร้างโอกาสทำบุญหรือปฏิบัติกิจทางศาสนา ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Culture and Care Community) ซึ่งมีพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในวันศีลวันพระอีกด้วย

กำหนดการ
๐๖.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๖.๒๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป จากวัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
๐๖.๓๐ น. ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป อนุโมทนาและรับบิณฑบาต
๐๘.๑๕ น. เสร็จพิธี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ ภายใน ๔๒๓๐๑

หมายเหตุ
๑. อาหารแห้ง/และปัจจัยต่างๆ สำหรับตักบาตร ให้เตรียมมาเอง สำหรับพระสงฆ์ ๙ รูป
๒. การแต่งกาย สตรี ใส่ผ้าไทย (นุ่งซิ่น) บุรุษ ใส่ผ้าไทย (ผ้าเบี่ยง หรือผ้าสไบ หรือผ้าขาวม้า และโสร่ง)