สร้างทานบารมีและเมตตาบารมีล้วนทำให้เกิดสันติที่ใจใน “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๔๑

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรม เครือข่ายองค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม ร่วมจัดกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ พุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ร่วมด้วย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม พร้อมคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” เริ่มด้วยมีกิจกรรมการสวดมนต์ทำวัตรเย็น จากนั้นเป็นการแสดงธรรมเทศนาจากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยในครั้งที่ ๔๑ ได้รับความเมตตาจาก “พระอาจารย์วาทะโอสถ ภิกฺขุ” ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดทองวิทยาราม จังหวัดขอนแก่น แสดงธรรมเทศนา

“พระอาจารย์วาทะโอสถ ภิกฺขุ” เมตตาแสดงธรรมเทศนาสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ การจัดให้มีการทำวัตรสวดมนต์เย็นและเจริญภาวนา พร้อมการฟังธรรมเทศนาในกิจกรรมบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกุศลและสร้างบุญ ซึ่งการสั่งสมบุญไม่จำเป็นต้องอยู่เฉพาะในวัดแต่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา โดยเฉพาะการสร้างทานบารมี แต่ที่สำคัญคือการให้อภัยซึ่งกันและกัน ซึ่งทานบารมีมักเกิดควบคู่กับเมตตาบารมี หากบารมีทั้ง ๒ ส่วนเกิดขึ้นแล้วย่อมนำมาซึ่งสันติ ทั้งนี้การสร้างบารมีล้วนเกิดและสร้างขึ้นในจิตใจกับตนเอง เริ่มต้นที่ตนเองเป็นสำคัญ

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” กำหนดจัดต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นการเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนากิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และฟัง ธรรมเทศนา พร้อมร่วมกราบไหว้พระศรี ๕๐ ปี มข. พระพุทธรูปไม้ที่มีหน้าตักใหญ่สุดในอีสาน รวมถึงการร่วมปล่อยปลาสร้างกุศล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ ภายใน ๔๒๓๐๑, ๔๔๘๙๓ (กำหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)