ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบกุศล “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ครั้งที่ ๓๓ เดือนกันยายน ๖๑

0
325
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และศูนย์วัฒนธรรม มข. ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เปิดพื้นที่สร้างกุศล รับเช้าวันใหม่ในกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ครั้งที่ ๓๓ | ๔ ก.ย. ๖๑

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ ครั้งที่ ๓๓” เดือนกันยายน ๖๑ เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ในวันอังคาร ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป พร้อมร่วมสวมใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่นร่วมสร้างทานบารมี

กิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” เป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสประกอบกุศลในวันศีลวันพระ พร้อมรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในวันศีลวันพระอันแสดงออกถึงความดีงาม สร้างโอกาสทำบุญหรือปฏิบัติกิจทางศาสนา ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Culture and Care Community) ซึ่งมีพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในวันศีลวันพระอีกด้วย

กำหนดการ

๐๖.๐๐ น. ลงทะเบียน

๐๖.๒๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เดินทางมาถึงบริเวณ พุทธศิลป์สถาน

๐๖.๓๐ น. ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน พร้อมกันบริเวณหน้าอาคารพุทธศิลป์

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป รับบิณฑบาต๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป อนุโมทนา

๐๘.๑๕ น. เสร็จพิธีเวลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ ภายใน ๔๒๓๐๑

*** นักศึกษาที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้รับหน่วยกิจกรรมด้านที่ ๒ ***