ชีวิตที่ดีควรดำเนินไปด้วยความไม่ประมาทข้อคิดดีๆใน“บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๓๖

0
265

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรม เครือข่ายองค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม ร่วมจัดกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๓๖ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ อาคารพุทธศิลป์ พุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก ผศ.ภาณุ อุดมเพทายกุล รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ร่วมด้วยนายภาสกร เตือประโคน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม พร้อมคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมในบรรยากาศในการปฏิบัติธรรมและความสงบ

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” เริ่มด้วยมีกิจกรรมการสวดมนต์ทำวัตรเย็น จากนั้นเป็นการแสดงธรรมเทศนาจากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยในครั้งที่ ๓๖ ได้รับความเมตตาจาก “พระมหาจริทธิ์ วชิรเมธี” เจ้าคณะอำเภอเขื่อนอุบลรัตน์ วัดเขื่อนอุบลรัตน์ บ้านท่าเรือ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น แสดงธรรมเทศนา

“พระมหาจริทธิ์ วชิรเมธี” เมตตาแสดงธรรมเทศนาสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ เราทุกคนล้วนเปรียบเสมือนนักท่องเที่ยว ที่ต้องเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ เช่น นักศึกษามาเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัย เมื่อสำเร็จการศึกษาก็ต้องเดินทางต่อไปเพื่อทำงานในอนาคต พนักงาน บุคลากรก็เช่นกัน เมื่อถึงเวลาเกษียณก็ต้องเดินทางต่อไป นั่นคือการใช้ชีวิต ทุกที่คือทางผ่าน เมื่อเดินทางมาถึง ก็ต้องมีวันเดินจากไป ทั้งนี้การเดินทางเช่นนี้ก็คือการดำเนินชีวิต พุทธองค์ได้ให้โอวาทเพื่อการทำชีวิตให้ดีคือ ชีวิตควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท แนวทางนี้นำไปสู่การสร้างสุขในชีวิตได้โดยง่าย โดยเฉพาะการรักษาศีล ศีลส่งทำให้สูง ศีลปรุงทำให้สวย ศีลนำทำให้รวย ศีลช่วยทำให้รอด ถือเป็นหลักประกันในหลายด้าน อาทิ ตนเอง ครอบครัว สติ สมาธิ ล้วนนำมาจากศีล ที่สำคัญ ศีล เป็นหลักในการครองตนเอง เกิดความมั่นคงในชีวิต โดยอาศัยหลักธรรม สังฆหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย ๑) ทาน เป็นการเอื้อเฟื้อ เสียสละ สร้างประโยชน์แก่คนอื่น ๒) ปิยะวาจา การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน พูดในสิ่งที่เกิดประโยชน์ ๓) อัตถจริยา ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และ ๔) สมานัตตา ประพฤติตัวให้เกิดความเสมอต้นเสมอปลาย ทั้งหมดนี้ทำให้ศีลเป็นสิ่งเกื้อกูลไม่ให้นำมาซึ่งความประมาทในชีวิตได้

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” กำหนดจัดต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นการเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนากิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และฟัง ธรรมเทศนา พร้อมร่วมกราบไหว้พระศรี ๕๐ ปี มข. พระพุทธรูปไม้ที่มีหน้าตักใหญ่สุดในอีสาน รวมถึงการร่วมปล่อยปลาสร้างกุศล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ ภายใน ๔๒๓๐๑, ๔๔๘๙๓ (กำหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)