ศูนย์วัฒนธรรมมุ่งพัฒนาบุคลากรสร้างองค์ความรู้การเขียนคู่มือเพื่อพัฒนางาน

0
339

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในเรื่อง การเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อใช้ต่อสัญญาจ้างและขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ วารีวัลเลย์ เขื่อนอุบลรัตน์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม

สำหรับการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิประเภทบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการถ่ายทอดแนวคิดและองค์ความรู้ในแนวทางการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อใช้ต่อสัญญาจ้างและขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานและกระบวนทัศน์ในรูปแบบใหม่ๆ ของการขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมในปัจจุบันพร้อมการรองรับอนาคต