มข. ร่วมเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและวัฒนธรรมสัมพันธ์ ปี ๖๑

0
1188

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและสำนักวัฒนธรรม และศูนย์วัฒนธรรม (ชื่อเดิม สำนักวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศผลการพิจารณาการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๒๔ รายชื่อ จากการเสนอชื่อศิลปินอีสานและผู้ที่มีผลงานด้านวัฒนธรรมจากทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทั่วประเทศ พร้อมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ วันอนุรักษ์มรดกไทย วันจันทร์ ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

การเชิดชูเกียรติมอบแด่ศิลปินผู้เป็นตำนานของชาวอีสาน ปราชญ์ชาวบ้าน นักขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรม และองค์กรที่อุทิศเพื่อมวลชน ซึ่งเป็นการสร้างกำลังใจให้ศิลปิน และสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้ศิลปิน-คนรุ่นหลังต่อไป ในปี ๒๕๖๑ ศิลปินผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูนำโดย “นกน้อย อุไรพร” ศิลปินหมอลำผู้เป็นตำนานที่ได้รับความนิยมทั้งในอีสานและทั่วประเทศ ร่วมด้วยนักแสดงผู้มากความสามารถและสร้างความภูมิใจให้กับคนอีสาน “ป้าแดง บุญศรี ยินดี” พร้อมแขกรับเชิญ “หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน” ศิลปินแห่งชาติ “หมอลำราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร” ศิลปินมรดกอีสาน “หมอลำอุดมศิลป์” ศิลปินมรดกอีสาน ร่วมด้วย “เบียร์ พร้อมพงษ์ แกรมมี่โกลด์” และ “เวียง นฤมล แกรมมี่โกลด์” จากเวทีศึกวันดวลเพลง

สำหรับการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔ รายชื่อ โดยแบ่งเป็นรางวัลอมรศิลปินมรดกอีสาน* จำนวน ๒ รายชื่อ รางวัลศิลปินมรดกอีสาน จำนวน ๙ รายชื่อ และผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ จำนวน ๑๔ รายชื่อ และ ๑ กลุ่ม ดังนี้

ผลการพิจารณาผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ “ศิลปินมรดกอีสาน ประจำปี ๒๕๖๑” มี ๔ สาขา รวมทั้งสิ้น ๙ ท่าน ดังนี้
อมรศิลปินมรดกอีสาน* มอบแด่ศิลปินผู้ที่มีผลงานเป็นอมตะ และยังคงมีชื่อเสียง เป็นที่คุ้นเคยของประชาชนอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย มีผู้ได้รับรางวัล ๒ ท่าน
๑. ปิ่น ดีสม (ศิลปะการแสดง)
๒. ดร.พิมพ์ รัตนคุณศาสน์ (วรรณศิลป์)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น ๗ ท่าน
สาขาทัศนศิลป์ มีผู้ได้รับรางวัล ๑ ท่าน
๑. รศ.สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย (ภาพถ่าย)

สาขาวรรณศิลป์ มีผู้ได้รับรางวัล ๑ ท่าน
๑. สังคม เภสัชมาลา (วรรณกรรมปัจจุบัน)

สาขาศิลปะการแสดง มีผู้ได้รับรางวัล ๕ ท่าน
๑. กฤษณา วรรณสุทธิ์ (หมอลำกลอน)
๒. อรอุมา จันทรวงษา (หมอลำกลอน)
๓. บุญศรี ยินดี (นักแสดงภาพยนตร์)
๔. บุดษา แถววิชา (หมอลำเรื่องต่อกลอน)
๕. อุไร ฉิมหลวง “นกน้อย อุไรพร” (หมอลำเรื่องต่อกลอน)

ผลการพิจารณายกย่องเชิดชูผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น ๑๔ ท่าน และ ๑ กลุ่ม ดังนี้
สาขาเกษตรกรรม จำนวน ๓ ท่าน
๑. อดิศร เหล่าสะพาน
๒. วิรัตน์ โพธิ์ศรีเรือง
๓. ถิน สีท้าว

สาขาหัตถกรรม จำนวน ๑ ท่าน
๑. กองมี หมื่นแก้ว

สาขาวิสาหกิจชุมชน จำนวน ๑ ท่าน และ ๑ กลุ่ม
๑. สว่าง สุขแสง
๒. กลุ่มพรรณไม้

สาขาศิลปกรรม จำนวน ๔ ท่าน
๑. มศักดิ์ มงคลวงศ์ (จิตรกรรม)
๒. พิทยา บุญลา (แกะสลัก)
๓. ศิลากร ทับทิมไสย (จิตรกรรมฝาผนัง)
๔. สมบัติ ยอดประทุม (หนังประโมทัย)

สาขาสื่อสารวัฒนธรรม จำนวน ๕ ท่าน
๑. ชนิดาภา มั่นสนธิ์
๒. ดร.อำคา แสงงาม
๓. สีน้ำ จันทร์เพ็ญ
๔. วิเชียร สาระวัน “สนธยา กาฬสินธุ์”
๕. เจริญ สาดา

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า พิธีเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และศูนย์วัฒนธรรม (ชื่อเดิม สำนักวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๒๔ ท่าน จากการเสนอชื่อศิลปินอีสานและผู้ที่มีผลงานด้านวัฒนธรรมจากทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวันคล้ายวันพระราชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ วันอนุรักษ์มรดกไทย โดยโล่เชิดชูเกียรติมอบแด่ศิลปินผู้เป็นตำนานของชาวอีสาน ปราชญ์ชาวบ้าน นักขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรม และกลุ่มคนหรือองค์กรที่อุทิศเพื่อมวลชน ซึ่งเป็นการสร้างกำลังใจให้ศิลปิน และสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้ศิลปินคนรุ่นหลังต่อไป ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และศูนย์วัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรม ได้จัดต่อเนื่องมาตลอดทุกปีตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ในการเชิดชูเกียรติบรมครูต้นแบบของศิลปินรุ่นหลัง ในศิลปะแขนงต่างๆ ได้แก่ ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง รวมไปถึงการให้ความสำคัญและสร้างคุณค่าให้กับผู้ที่เสียสละแรงกายแรงใจอุทิศตนเพื่อส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมในการเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ในอีก ๑๐ แขนง โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการเป็นสถาบันที่นำศิลปวัฒนธรรมขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยโดยยกให้ศิลปวัฒนธรรมเป็น ๑ ใน ๔ เสาหลัก ในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้ที่มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สนับสนุนและสร้างความสำคัญ สร้างคุณค่า ให้กับบุคคลที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อสร้างผลงานศิลปะ โดยเฉพาะศิลปินชาวอีสานและผู้ที่อุทิศตนเพื่อส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องมาตลอดเป็นระยะเวลามากกว่า ๑๐ ปี

นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ผู้สำหรับงานยกย่องเชิดชูศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ซึ่งการเชิดชูศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยจัดขึ่นในวันมหามงคลซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งในงานได้จัดให้มีพิธีกล่าวคำอาเศียรวาท พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แด่ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ทั้งสิ้น ๒๓ ท่าน ๑ กลุ่ม ประกอบด้วย รางวัลอมรศิลปินมรดกอีสาน* ๒ ท่าน รางวัลศิลปินมรดกอีสาน ๗ ท่าน และผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ ๑๔ ท่าน ๑ องค์กร นำโดยศิลปินหมอลำที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งในภาคอีสานและทั่วประเทศคือ “นกน้อย อุไรพร” และนักแสดงผู้มากความสามารถ “ป้าแดง บุญศรี ยินดี” พร้อมศิลปินและนักวัฒนธรรมผู้เป็นตำนาน และจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลัง ทั้งนี้มีศิลปินรับเชิญ อาทิ หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติ หมอลำราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร ศิลปินมรดกอีสาน หมอลำอุดมศิลป์ ศิลปินมรดกอีสาน ร่วมด้วย เบียร์ พร้อมพงษ์ แกรมมี่โกลด์ และ เวียง นฤมลแกรมมี่โกลด์ จากเวทีศึกวันดวลเพลง

*อมรศิลปินมรดกอีสาน อ่านว่า อะ-มะ-ระ-สิน-ละ-ปิน-มอ-ระ-ดก-อี-สาน