สำนักวัฒนธรรมร่วมสร้างกำลังใจให้ข้าราชการพลเรือนจังหวัดชายแดนใต้

0
289

สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานข้าราชการพลเรือนจังหวัดชายแดนใต้ ในการเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และพิพิธภัณฑ์การศึกษา “ห้องอีสานนิทัศน์” เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งข้าราชการพลเรือนจังหวัดชายแดนใต้ได้ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเข้าใจถึงที่มาของความเป็นอีสาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ คุณเฉลิมพล แสงแก้ว นักวิชาการศึกษา สำนักงานกีฬา และคุณอัษฎาวุฒิ ศรีทน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการร่วมบรรยายและสร้างองค์ความรู้ให้กับข้าราชการพลเรือนจังหวัดชายแดนใต้กว่า ๑๔๐ คน พร้อมร่วมเวิร์คช้อปการทำผ้าย้อมครามธรรมชาติในรูปแบบดั้งเดิม โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์และความสามารถ อ.ชวนะพล น่วมสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จัดโครงการ “การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้” เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ และฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งแนวทางการจัดการความเครียดจากการทำงาน สร้างความสมานฉันท์ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชการ เพื่อดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข พร้อมนี้ข้าราชการพลเรือนจังหวัดชายแดนใต้ได้ฝึกปฏิบัติการกิจกรรมสร้างสรรค์ผนวกการเรียนรู้ความเป็นท้องถิ่นในการทำผ้าย้อมครามในรูปแบบของอีสานอีกด้วย