ระเบิดไอเดีย ผสานแนวคิดร่วมสมัย เชิญร่วมประกวดข้าวจี่แฟนซี บุญข้าวจี่วาเลนไทน์ รับ ๒๐ ทีมเท่านั้น

0
1042

สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญร่วมประชันไอเดียสร้างสรรค์ ผสานความร่วมสมัย ใส่ความสนุกสนาน ใน “การประกวดข้าวจี่แฟนซี” ในงาน “บุญข้าวจี่วาเลนไทน์ ครั้งที่ ๓” ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด่วน!!! รับจำนวนจำกัดเพียง ๒๐ ทีม (ทีมละ ๓ คน) เท่านั้น

ดาวน์โหลดใบสมัครคลิก !!!!!!!

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๔๓๓๓ ๒๐๓๕, ๐ ๖๒๑๕ ๖๒๖๙ ๑ (คุณศีรเมศร์) และหมายเลขภายใน ๔๒๓๐๑

กติกาและเกณฑ์การประกวดข้าวจี่แฟนซี  บุญข้าวจี่วเลนไทน์ (เติมรักบุญข้าวจี่ วิถีบุญเดือนสาม)วันพุธ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ณ ริมบึงสีฐานและ อาคารพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
*******************************************

๑. กำหนดการจัดการประกวด

คณะกรรมการจัดการประกวดกำหนดให้มีการประกวดจี่ข้าวจี่วาเลนไทน์ ในวันพุธ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ  บริเวณ ริมบึงสีฐาน หน้าอาคารพุทธศิลป์

๒. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติและมีองค์ประกอบดังนี้๒.๑ ผู้ประกวดเป็นกลุ่มคณะ  มีผู้ร่วมประกวดไม่เกิน  ๓  คน ต่อทีม๒.๒ เป็นนักศึกษา/หรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น/หรือ บุคคลภายนอก๒.๓ ในรูปแบบของข้าวจี่ ต้องเป็นการประยุกต์ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สื่อถึงความรักความสามัคคี

๓. ข้อกำหนดทั่วไป

๓.๑ ผู้ส่งข้าวจี่เข้าประกวด จะต้องดำเนินการสมัครภายในวันศุกร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ณ บริเวณการจัดงานบุญข้าวจี่ วาเลนไทน์  หรือ โทรสมัครได้ที่ ๐๔๓ ๓๓๒๐๓๕ /๐๖๒ ๑๕๖๒๖๙๑ (ศีรเมศร์)/ภายใน ๔๒๓๐๑

๓.๒ ผู้ประกวดข้าวจี่ ให้เตรียมภาชนะที่สวยงามสำหรับใส่ข้าวจี่มาจากบ้านได้ เช่น ใบตอง ไม้ไผ่ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อประกอบการจัดวางข้าวจี่ให้สวยงาม พร้อมทั้งป้ายชื่อกลุ่มที่ประกวด

๓.๓ ข้าวจี่ต้องมีส่วนประกอบของข้าวเหนี่ยวจี่ไฟเป็นหลัก ส่วนเครื่องปรุงอื่นๆ ประกอบข้าวจี่ให้ผู้เข้าประกวดเตรียมมา

๓.๔ คณะกรรมจะมีการเตรียมเตาไฟ ตะแกรง ข้าวเหนียว ไม้ไผ่ ไว้ให้ผู้เข้าประกวด โดยลงทะเบียนรับได้ที่เตนท์อำนวยการ

๓.๕ การเริ่มการประกวด จะเริ่มเวลา ๑๗.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๓.๖ ส่งข้าวจี่เพื่อให้กรรมการตัดสินในเวลา ๑๘.๐๐ น. เพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน และให้ทีมผู้เข้าประกวดนำเสนอผลงานข้าวจี่แฟนซีต่อคณะกรรมการ

๓.๗ จุดให้คะแนนของคณะกรรมการตัดสินอยู่  ณ  บริเวณริมบึงสีฐาน

๓.๘ การตัดสินของกรรมการตัดสินถือเป็นสิ้นสุด๓.๙ ประกาศผลการประกวดและส่งผู้แทน ขึ้นรับรางวัลที่เวทีกลาง เวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น.

๔.เกณฑ์การตัดสินให้คะแนน

การประกวดข้าวจี่ มีคะแนนทั้งหมด  ๕๐ คะแนน คณะกรรมการจะตัดสินโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

๔.๑ การแต่งกายผู้เข้าประกวดข้าวจี่ ๕  คะแนน

๔.๒ รูปแบบการจัดจานข้าวจี่มีความสวยงาม และสร้างสรรค์ ๑๕ คะแนน

๔.๓ รสชาติและวัตถุดิบ ๒๐ คะแนน๔.๔ การตรงต่อเวลา ๑๐ คะแนน

๕. การตัดสิน

๕.๑ การตัดสินการประกวดกระทำโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานสายวิชาการและสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

๕.๒ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมการประกวดไม่มีสิทธิ์ประท้วงคณะกรรมการ จัดการประกวดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๕.๓ ในกรณีที่มีปัญหาในการใช้หลักเกณฑ์นี้ให้ประธานกรรมการตัดสินการประกวดขบวนแห่เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

๖. รางวัลการประกวดรางวัลชนะการประกวด มีดังนี้

๖.๑ รางวัลชนะเลิศ มี ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

๖.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล เงินรางวัล ๘๐๐ บาท

๖.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ มี ๑ รางวัล เงินรางวัล ๕๐๐ บาท

๗. ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล

๗.๑ การประกาศผลการประกวดข้าวจี่ พร้อมทั้งพิธีมอบรางวัลจะทำการ ณ เวทีกลาง ริมบึงสีฐาน ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น.

๗.๒ ผู้ที่ได้รับรางวัลหรือผู้แทนขึ้นรับรางวัลบนเวทีกลาง ให้แต่งกายสุภาพ