พระอาจารย์จันทร์เพ็ญชี้แนะน้อมความดีเข้ามาใส่ตัวในกิจกรรมบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๑๕”

0
500

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เครือข่ายองค์การนักศึกษา และชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารพุทธศิลป์ พุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษยานุศิษย์เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ในบรรยากาศแห่งความสงบ

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” กำหนดจัดต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำ วัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์จันทร์เพ็ญ ขันติโก วัดป่าวิปัสสนาทรงธรรม จ.ขอนแก่น

พระอาจารย์จันทร์เพ็ญ ขันติโกได้แสดงธรรมเทศนาสรุปใจความได้ดังนี้ การถือปฏิบัติและสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นกับตนเองตนนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐ ซึ่งควรมีการสอดแทรกและบูรณาการ เข้ากับการเรียนการสอนและวิชาเรียน หากเป็นได้จะเป็นสิ่งที่ดีทั้งเกิดกับนักศึกษา และคณาจารย์อีกด้วย เนื่องจากการระลึกให้ถึงพร้อมนั้นจะทำให้ตัวเราได้ตระหนักถึงตนเองและทุกสรรพสิ่งล้วนตั้งอยู่บนความไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วล้วนดับลงไป ส่งผลทั้งกายและจิตใจให้เกิดความใสบริสุทธิ์ ซึ่งธรรมชาติของจิตตั้งแต่แรกนั้นใสราวกับแก้ว ขึ้นอยู่กับการนำสิ่งใดเข้า มาน้อมนำใส่จิตและกาย น้อมนำสิ่งดีในจิตใจจะปรากฏแต่สิ่งดีงาม ทั้งหมดล้วนเกิดประโยชน์ให้เกิดกับตนเองแทบทั้งสิ้น นำมาซึ่งปัญญา และสมาธิ

กิจกรรมบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ มุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการรักษาวัฒนธรรม ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม กระตุ้นให้ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านพุทศาสนาอีกด้วย พร้อมโอกาสรับฟังธรรมเทศนาจากพระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากทั่วภาคอีสาน พร้อมการเจิรญภาวนา ทำวัตรเย็น โดยกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” กำหนดในจัดในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๑๖ กำหนดจัดวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมตตาธรรมแสดงธรรมเทศนาโดยหลวงตาสมหมาย อัตตมโน วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป พร้อมร่วมกราบไหว้พระศรี ๕๐ ปี มข. พระพุทธรูปไม้ที่มีหน้าตักใหญ่สุดในอีสาน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์ แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ พระพุทธรูปไม้ เชี่ยนหมากโบราณ วัตถุเครื่องใช้ในอดีตของชาวอีสาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณวรศักดิ์ โทร.๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ ภายใน ๔๒๓๐๑, ๔๔๘๙๓