ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

PHOTOBOOK: ซุ้มประตูอุโบสถทรงมณฑปปราสาทยอดในหลวงพระบาง

โดย: ฉัตรมงคล ระวิโรจน์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น