ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

เริ่มเทศกาลก่อนใคร จัดใหญ่งาน “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี ๒๕๖๗ อนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานผ่านงานสงกรานต์ประเพณี

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ร่วมสืบสานงานบุญประเพณีตามฮีต ๑๒คอง ๑๔ ในงาน “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี ๒๕๖๗ นำโดยดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้อาวุโส นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย ศิลปินหมอลำ และชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสีสันสดใส หลายรูปแบบมาร่วมเดินขบวนแห่ บริเวณคุ้มศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ได้มีการประกอบพิธีการแต่งแก้เสียเคราะห์ ตามนักษัตรโดยการนำของดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น สืบสานตามประเพณีอีสาน พิธีจุดธูปเทียนและกล่าวคำบูชาหลวงพ่อพระศรี ๕๐ ปี มข. พิธีสรงน้ำพระและสรงน้ำตราพระธาตุพนมจำลอง พิธีสรงน้ำ พระพุทธศิลป์ ถิ่นล้านช้างร่มขาว ลำดับต่อมา รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากร และนักศึกษาทำพิธีกล่าวคำขอขมาผู้อาวุโส จากนั้นดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากร นักศึกษาเดินขบวนแห่ ประกอบด้วย คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย ,คณะเกษตรศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อมารศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำพิธีรดน้ำขอพรสมมาอาวุโส และมอบของที่ระลึกแด่ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้อาวุโส พร้อมรับชมการแสดงขบวนแห่ของคณะต่างๆ ก่อนจะปิดท้ายด้วยพิธีทำบุญตักบาตรดอกไม้พระสงฆ์ ๙ รูป และพิธีตกแต่งเจดีย์ ๑๒ นักษัตรตามประเพณีอีสาน
นอกจากนี้ภายในงาน “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี ๒๕๖๗ ยังกิจกรรมที่น่าสนใจ อื่น ๆ มากมาย อาทิ การประกวดขบวนแห่พุทธบูชา การประกวดนางสังขาร การประกวดตบประทาย (ก่อเจดีย์ทราย) พิธีสรงน้ำพระ พิธีตักบาตรดอกไม้ การแสดงหมอลำม่วนซื่น พบกับศิลปินมากมาย นำโดยดร.ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ โดยงานที่จัดนี้เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยและชาวอีสาน พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและคณะต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำหรับผลการประกวดมีดังนี้
การประกวดขบวนแห่พุทธบูชา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอัน ๒ ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์
รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์
การประกวดตบปะทาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมฮำฮอน มข.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ทีมศิลปศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ทีมปฏว บัวแก้ว
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมกองบริการหอพัก, ทีมสำนักบริการวิชาการ, ทีมสถาบันภาษา และทีมก่อฮูป
การประกวดนางสังขาน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวเพ็ญประภา หล้าคอม คณะนิติศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวสุธิดา ปองดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวสุทธิดา ประเสริฐแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์
รางวัลขวัญใจช่างภาพ ได้แก่ นางสาวศิรินาถ บุญรักษา คณะศึกษาศาสตร์
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share project