ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มข. จัดประชุมผลักดันผ้าไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นประธาน, นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น, นายวรศักดิ์ วรยศ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม, นางสาวอภิญญา อาษาราช รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ ผู้อำนวยการกลุมงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมบุคลากรศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมหาแนวทางความร่วมมือการจัดกิจกรรมส่งเสริมผ้าไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยได้รับการต้อนรับจากนายปิยะพงษ์ คลังทอง นายอำเภอชนบท พร้อมกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายได้มาหารือแนวทางกิจกรรมส่งเสริมผ้าไทยจำนวน 10 กลุ่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
สำหรับกิจกรรม “แนวทางความร่วมมือการจัดกิจกรรมส่งเสริมผ้าไทยขับเคลื่อนเศษรฐกิจสร้างสรรค์” โดยจะมีการจัดอบรมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการผ้าไหมจังหวัดขอนแก่น เพื่อออกแบบลวดลายและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ที่จะพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการยกระดับให้เป็น Soft Power สู่ตลาดโลกต่อไป
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share project