ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ EIU ลงนาม MOU พัฒนาความร่วมมือการดำเนินงานด้านเครือข่ายชมรมครูศิลปะ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ EIU ลงนาม MOU พัฒนาความร่วมมือการดำเนินงานด้านเครือข่ายชมรมครูศิลปะ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมด้วยนายวรศักดิ์ วรยศ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) การดำเนินงานด้านเครือข่ายชมรมครูศิลปะ จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น นำโดยนายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยนายเทิดทูน วรวะไล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาขอนแก่น ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การลงนาม MOU ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์ เพื่อมุ่งเน้นการบูรณการและจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในอนาคต
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share project