ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖
ประกอบไปด้วย
สาขาหัตถกรรม มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ๑ ท่าน ได้แก่
๑.นายบุญตา ซ้ายศิริ (ช่างทำแคน)
สาขาการแพทย์หรือเภสัชกรรมแผนไทย มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ๒ ท่าน ได้แก่
๑. นางเกษร โพพันธราช (หมอนวดขิดเส้น)
๒. นางดาว พานโน (หมอลำดาว พานโน) (หมอลำทรง)
สาขาศิลปกรรม มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ๓ ท่าน ได้แก่
๑. นายประพัฒน์ มะนิสสา (ช่างปื๊ด ปูนปั้น) (ประติมากรรมพุทธศิลป์)
๒. นางพวงพันธ์ คำกอง (พวงพันธ์ เสียงเรไร) (หมอลำกลอน)
๓. นางธัญพร พิมพุก (อรวรรณ รุ่งเรือง) (หมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น)
สาขาภาษาและวรรณกรรม มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ๑ ท่าน ได้แก่
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ดวงมน จิตร์จำนงค์
สาขาศาสนาและประเพณี มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ๒ รูป ได้แก่
๑. พระเทพวิสุทธิคุณ วิบูลศีลาจาร บริหารศาสนกิจจาทร (พระธรรมถึก/เทศนา) มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี (ถนอม ชินวํโส)
๒. พระครูปลัดศรีธรรมวัฒน์ (เจนยุทธนา จิรยุทฺโธ)
หลวงปู่ภูพาน , หทัยภูพาน
สาขาสื่อสารวัฒนธรรม มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ 4 ท่าน ได้แก่
๑. นางเกษร แสนศักดิ์ (สาวลำชี)
๒. นายวาท ภิญโญ (พ่อน้อยพิณงาม) (ผลิตลายแกะสลักพิณอีสาน)
๓. นายวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์
๔. นายเจริญพงศ์ ชูเลิศ
เนื่องในโอกาสมหามิ่งมงคล วันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเทิดพระเกียรติ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ โดยรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ มอบแด่ผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชน และสังคม โดยใช้ฐานความรู้ทางศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน สะท้อนให้เห็นคุณค่าการสื่อสารวัฒนธรรมด้วยจิตสาธารณะ สร้างคุณประโยชน์ให้สังคมตลอดมา
โดยจะมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติมีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖
ในวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share project