ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าไทยสู่ตลาดโลก!!

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างสร้างสรรค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน” ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยได้รับเกียรติจากนางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับกลุ่มผู้เข้าอบรม รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ นายวรศักดิ์ วรยศ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมต้อนรับ กลุ่มชุมชนจากสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมอบรมในโครงการ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำหรับพิธีเปิดได้มีการแสดงชุด “ฟ้อนเที่ยวเมืองขอนแก่น” โดย นางสาวรติญา เกิดเป้า และนางสาวอารยา หัสวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากสาขาศิลปะการแสดง เอกนาฏศิลป์พื้นเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พร้อมทั้งอบรม “การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไทย” วิทยากรโดย อ.ดร.เกศินี ศรีสองเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน ครั้งนี้เป็นการให้บริการแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า ในจังหวัดขอนแก่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและนำมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวเองได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างงานและเพิ่มรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน เป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งสอดคล้องกับพื้นฐานและศักยภาพของชุมชนรวมทั้งทรัพยากรภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะพื้นที่ อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนารูปแบบและคุณภาพให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์เฉพาะที่เป็นจุดเด่น เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคสามารถเป็นแหล่งรายได้ของชุมชนอันจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนได้
โดยกลุ่มทอผ้า ในจังหวัดขอนแก่น ที่ได้เข้าร่วมจำนวน 10 กลุ่ม ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีการผลักดันทางด้านภูมิปัญญา และมีศักยภาพในการเป็นต้นแบบให้กับ กลุ่มอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งได้แก่
– กลุ่มทอผ้าบ้านชัยเจริญ อ.พล
– กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแวง อ.โนนศิลา
– กลุ่มทอผ้าบ้านบะแหบ อ.แวงน้อย
– กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข อ.ชนบท
– วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย อ.ชนบท
– กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยแก อ.ชนบท
– กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยชัน อ.บ้านไผ่
– กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเขื่อนช้าง อ.หนองเรือ
– กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง อ.มัญจาคีรี
– กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหัวฝาย อ.ชนบท
ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ของเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาเพื่อเข้าสู่ตลาดโลก โดยจะมีการจัดนิทรรศการโชว์ผลงานในวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2567 ณ เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นต่อไป
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share project