ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ประกาศผลการตัดสิน ทุกการประกวดในงาน บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๖

ประกาศผลการตัดสิน การประกวดขบวนแห่บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๖
ขอแสดงความยินดีกับ
รางวัลชนะเลิศ : คณะศึกษาศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ ๑ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ ๒ : คณะพยาบาลศาสตร์
รางวัลชมเชย ๕ รางวัล ได้แก่
๑.คณะศิลปกรรมศาสตร์
๒.คณะวิศวกรรมศาสตร์
๓.คณะทันตแพทยศาสตร์
๔.คณะสาธารณสุขศาสตร์
๕.คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย
ประกาศผลการตัดสิน การประกวดนางสังขาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๖
ขอแสดงความยินดีกับ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ ๑ คณะศึกษาศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ ๒ สหกรณ์ออมทรัพย์ มข.
รางวัลขวัญใจช่างภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์
การประกวดตบปะทาย (ก่อเจดีย์ทราย) บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๖
ขอแสดงความยินดีกับ
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล “ทีมคนในภู”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล “ทีมศิปป์ไชย”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล “ทีมกองกีฬา”
รางวัลชมเชย ๔ รางวัล รางวัลละ ๕๐๐ บาท ได้แก่
ทีมสุมไฟช่วยฉันที
ทีมฉินนรณ
ทีมปะทายปะใจ
ทีมDorm KKU
ผลการประกวดถ่ายภาพ งานสงกรานต์ บุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2566
รางวัลชนะเลิศ ภาพถ่ายบรรยากาศ ได้แก่
นายประยนต์ ช่างเกวียน
รางวัลชนะเลิศ ภาพถ่ายนางสังขาน ได้แก่
นายบริพัตร ทาสี
รางวัลผู้ชนะภาพถ่ายเซลฟี่ ได้แก่
นางสาวจุฑาริกา พาสงค์
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share