ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ประชาสัมพันธ์

“บุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส I มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๖๗”

หลากหลายกิจกรรมด้านวัฒนธรรม!
“บุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส I มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๖๗”
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีตามฮีตคองอีสาน ในงาน “บุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๗”
กำหนดจัดในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยและชาวอีสาน พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและคณะต่างๆ
ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พบกบภายในงานมีกิจกรรมมากมาย
๐ การประกวดขบวนแห่พุทธบูชา
๐ การประกวดตบปะทาย
๐ การประกวดนางสังขาน
๐ การแต่งแก้เสียเคราะห์ ตามนักษัตร
๐ ชมการหมอลำม่วนซื่น
๐ ชมขบวนแห่พุทธบูชา วัฒนธรรมเมืองขอนแก่น
๐ ตักบาตรดอกไม้ : อานิสงส์บุญแห่งการถวายพุทธบูชา ศรัทธาแห่งชาวพุทธ
๐ บายศรีนักษัตรสูง ๑๐ เมตร
๐ รดน้ำดำหัว สมมาอาวุโส
๐ ร่วมสรงน้ำ พระพุทธศิลป์ ถิ่นล้านช้างร่มขาว
๐ ร่วมฮดทรงพระศรี ๕๐ ปี มข.
รายละเอียดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓