ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

หอภาพยนตร์อีสาน

ปัจจุบันหอภาพยนตร์อีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานภายใต้ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้มอบหมายภารกิจไปยังศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีภารกิจในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์  เป็นแหล่งรวบรวมสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ เช่น ฟิล์ม เครื่องฉาย โปสเตอร์ โดยในอนาคตจะได้ดำเนินการจัดตั้งให้เป็นพิพิธภัณฑ์หอภาพยนตร์อีสานต่อไป

 

ทั้งนี้ หอภาพยนตร์อีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้จัดให้มีโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้ความรู้ในด้านภาพยนตร์ เช่น โครงการเสวนาด้านภาพยนตร์ โครงการค่ายหนัง โครงการนิทรรศการด้านภาพยนตร์ เป็นต้น เพื่อให้คนรุ่นหลังหรือผู้ที่สนใจได้มีโอกาสในการเรียนรู้งานด้านภาพยนตร์ในหลากหลายมิติ

 

นอกจากนี้แล้วหอภาพยนตร์อีสานยังมีการให้บริการฉายหนังกลางแปลงบริเวณศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

Reservation

ติดต่อฉายหนัง    ค่าเช่าสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
    500 บาทต่อรอบ


    ค่าเช่าสำหรับบุคคลภายนอก
    1,000 บาทต่อรอบ