ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศูนย์วัฒนธรรมแถลงข่าวการถูกละเมิดสิทธิ์การบันทึกภาพนิ่งหรือภาพวิดีทัศน์การแสดงหมอลำ

ด้วยศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอน ได้จัดแถลงข่าวการถูกละเมิดสิทธิ์การบันทึกภาพนิ่งหรือภาพวิดีทัศน์การแสดงหมอลำ ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 13.30 – 15.30 น. มีการกล่าวต้อนรับและกล่าวแถลงสื่อสังคมออนไลน์กับวงการแสดงหมอลำในปัจจุบัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้กล่าวว่า ในยุคที่กระบวนการสื่อสารทำได้อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็ว ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครือข่ายสังคมขนาดใหญ่ที่ใช้ในการสื่อสารเรื่องราวทั่วไป ใช้เป็นพื้นที่ในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ ช่วยย่อโลกให้มีขนาดเล็กลง สามารถสื่อสารกันได้อย่างไร้พรมแดน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการสื่อสารวัฒนธรรมท้องถิ่นในโลกออนไลน์อีกด้วย วงหมอลำ ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม แต่กว่าจะมาเป็นการแสดงที่ให้เราได้ชื่นชม ได้เห็นตามงานต่าง ๆ นั้น ล้วนมีเรื่องราวความเป็นมาที่ทรงคุณค่าโดยเฉพาะในปัจจุบันหมอลำถือว่าเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงที่สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลจึงทำให้ศิลปินหมอลำได้ตระหนักและให้ความสำคัญปกป้องมรดกภูมิปัญญาของศิลปการแสดงหมอลำให้คงอยู่คู่แผ่นดินอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชื่อว่าการแถลงข่าวการถูกละเมิดสิทธิ์การบันทึกภาพนิ่งหรือภาพวิดีทัศน์การแสดงหมอลำ ในวันนี้ จะเป็นโอกาสอันดีที่ภาคีเครือข่ายหมอลำเรื่องต่อกลอนทั้ง 22 คณะ ในภาคอีสานจะร่วมกันรักษาสิทธิ์ในการรักษามรดกภูมิปัญญาศิลปการแสดงหมอลำให้คงอยู่สืบต่อไป ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
1. การถูกละเมิดสิทธิ์การบันทึกภาพนิ่งหรือภาพวิดีทัศน์การแสดงหมอลำ โดย นางอุไร ฉิมหลวง ประธานชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอน
2. วัตถุประสงค์การรักษาสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาคณะหมอลำในสังกัดชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอน โดย นายภักดี พลล้ำ รองประธานชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอน
3. มาตรการปลดล็อกการแสดงหมอลำ โดย นายสมจิตร บ่อทอง หัวหน้าคณะหมอลำศิลปินกุหลาบแดง
และ ดำเนินรายการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส อาจารย์คณะวิศวกรรมสาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม บุคลากรศูนย์วัฒนธรรม ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เครือข่ายหมอลำ และสื่อมวลชน ได้เข้าร่วมงานนี้ด้วย

]]>