ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศิลปินหมอลำ

saman

ชื่อจริง  นายสมาน สุวรรณศรี (เดมนามสกุล…………………..)

ประเภทหมอลำ ลำหมู่และลำกลอน

เกิด วันที่ 7 ตุลาคม 2480 อายุ 72? ปี

ภูมิลำเนา บ้านวังตอ ต.บ้านค้อ? อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ปัจจุบัน  บ้านอุดมผน เมือง (อำเภอ) ไชทานี แขวง (จังหวัด) กำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

อาชีพหมอลำ -เริ่มด้วยการลำหมู่ คณะแรกที่สังกัดคือ คณะสมานมิตรบันเทิงจิต (อยู่ที่ขอนแก่นเป็นคณะที่แยกตัวมาจากคณะอินทร์ตาไชยราช ลำเรื่องแรกคือ เรื่องกำพร้าหอมฮู ช่วงนั้นทำงานเป็นโฆษกวิทยุรายการหมอลำ โฆษณายากวนสองพันห้าร้อยตรากลอง ให้กับบริษัทไทอันโอสถ นับเป็นโฆษกคนแรกของรายการ ต่อมาสวาท ศรีอุดร หรือดอน เจดีย์? จึงรับหน้าที่แทนต่อมา) การลำสังกัดอยู่หลายคณะ แล้วแต่หัวหน้าคณะจะมาว่าจ้างไปร่วมแสดงด้วย  อยู่คณะสุดท้ายก่อนมาตั้งคณะหมอลำของตนเองคือ คณะสมสมัยบริการ ขณะไปเดินสายลำอยู่เวียงจันทน์

 -ไปลำที่เวียงจันทน์ครั้งแรกปี 2505 อยู่ได้ปีเดียวก็กลับเมืองไทย กลับมาอีกครั้งปี 2507

 -ปี 2509 ตั้งคณะหมอลำของตนเองขึ้นที่เวียงจันทน์ คือคณะ สมานร่วมศิลป์ (2509-2537)

 -ปี 2510-2511? รับจ้างไปแสดงหมอลำและละครเคลื่อนที่ให้กับรัฐบาลลาว ทั่วราชอาณาจักรลาว เพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ ร่วมกับคณะอัศวินดอกอั้ว? หมอลำที่ร่วมแสดงได้แก่ นายเที่ยง จันทะจร (คนลาว) ฉายาตัวตลกว่า นายแฟ้บ นายสมประสงค์ พันธ์ก่ำ พ่ออั้ว (หัวหน้าคณะหมอลำอัศวินดอกอั้ว และพ่อคำมูล โสดา (ฉายาสีหมอก) หัวหน้าคณะอัศวินสีหมอก และหมอลำสุทธิสมพงศ์ สท้านอาจ (ปัจจุบันบวชเป็นพระภิษุ สมณศักดิ์เป็นพระครูมงคล สมณวัตร บ้านเขืองใหญ่ หมู่ 12 ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ อ.ร้อยเอ็ด) ฯลฯ โดยมีนาพลวังเปาเป็นหัวหน้าผู้ว่าจ้าง ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา เพื่อปลุกระดมมวลชน ที่เรียกว่าหน่วย ปจว. (หน่วยปฏิบัติการจิตวิทยา)

ผลงาน

 -ผลงานที่บันทึกเป็น CD 3 ชุด ได้แก่ 1) ชุดมรดกลาว 12 กลอน 2) ปริศนาเขิงคำ (พระศรีอาริยเมตไตรย 10 กลอน? 3) ชุดสิทธัตถะออกบวช (พระสีทาด) 7 กลอน

 -กลอนลำสาธิต ได้แก่ 1) กลอนเคารพครู (เปิดตัว) 2) กลอนเกี้ยวสาวหมอลำ 3) กลอนเดินดง 4) กลอนประวัติเวียงจันทน์ 5) กลอนล่องเวียงจันทน์ยุคใหม่ 6) กลอนศรีโคตรพระตะบอง? กลอนที่ 1-5 แต่งเองโดยให้ ส.เดชา เป็นคนตรวจแก้ ส่วนกลอนที่ 6 แต่งโดย อาจารย์คำ บ้านสีฐาน-คำไฮ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ปัจจุบัน

 -หลังเกษียณอายุราชการจากสถานีวิทยุลาวแล้ว ทำงานเป็นโฆษกเชิญชวนทำบุญ และแนะนำนักท่องเที่ยงวัดศรีเมือง นครเวียงจันทน์

รางวัล

 -ศิลปินอาวุโส สปป.ลาว

tongsree
ประเภท  -ลำกลอน (วาดอุบล)
เกิด          -วันที่ 1 สิงหาคม 2497 (55 ปี)
ภูมิลำเนา -บ้านงิ้วโป้ง ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ปัจจุบัน     -บ้านเลขที่ 100/2 หมู่ 10 บ้านโพธิ์แก้ว ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
ผลงานการลำ  -ลำกลอนหรือลำคู่ ได้รับความนิยมจากผู้ฟังอย่างมากในช่วงปี 2517-2519 ในช่วงที่กำลัง   วัยสาว
รางวัลด้านการลำ -ปี 2542 ศิลปินดีเด่น จ.หนองบัวลำภู สาขาศิลปะการแสดงหมอลำกลอน
                   -ปี 2547 รางวัลเชิดชูเกียรติสุดยอดศิลปินอีสาน วาระครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                   -ปี 2548 -รางวัลผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จาก นสพ.สื่อสารธุรกิจ กทม.
                              -รางวัลครูภูมิปัญญาไทย จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา                                                      กระทรวงศึกษาธิการ (สกศ.) มอบรางวัลโดย ดร.รุ่ง แก้วแดง
                              -โล่ 60 ปี ครองราชย์ในหลวง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
การเผยแพร่     – สร้างหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาหมอลำ ปี 2542 เป็นต้นมา สำหรับสอนในโรงเรียน    ภายใน จ.หนองบัวลำภู ปัจจุบันเป็นครูพิเศษสอนหลักสูตรระยะสั้นหมอลำให้กับวิทยาลัย     ชุมชน จ.หนองบัวลำภู
กลอนลำสาธิต –อชาติศัตรู (ลำทางสั้น) ประวัติเมืองหนอบัวลำภู (ลำทางยาว) และกลอนแนะนำตัว
หมอแคน -นายทองคูณ รัตนคุณ (อายุ 54 ปี) ที่อยู่บ้านหนองหว้า หมู่ 4 ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขติดต่อ -080-1836102, 042-364079
pornchai

ประเภท    -ลำกลอน (วาดอุบล)

เกิด         -4 เมษายน 2490 (62 ปี)

ภูมิลำเนา -บ้านนาสะไมย์ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

ปัจจุบัน     -บ้านเลขที่ 9 หมู่ 12 ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

ครูหมอลำ   -หมอลำเคน ดาเหลา พ่อวิชัย ขันทอง พ่ออ่อนศรี เหลาผา อำพร สง่าจิต

ผลงานการลำ -เริ่มลำ อายุ 14 ปี อายุ 17 ปีได้ลำออกอากาศทางสถานีวิทยุ วปถ.7 ที่ กทม.

-กลอนลำที่บันทึก CD คือ ลำยาวพระธาตุพนม (นายตู้ ธิมาทา-บิดาแต่งให้) ปี 2548

-กลอนประวัติเวียงจันทน์ (แต่งโดยนายตู้ ธิมาทา)

-คู่ลำกันบ่อย ๆ ได้แก่ บุญช่วง ดวงเด่น, ทองศรี ศรีรักษ์, บุญเพ็ง ไฝผิวชัย

รางวัลหมอลำ -รางวัลศิลปินดีเด่นด้านการแสดงหมอลำ จ.หนองบัวลำภู ปี 2543-2545

กลอนลำสาธิต -กลอนลา (ลำทางยาว)

หมอแคน  -นายทองคูณ รัตนคุณ (อายุ 54 ปี) ที่อยู่บ้านหนองหว้า หมู่ 4 ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี

por-chalardnoi
ชื่อ-นามสกุล        : นายฉลาด ส่งเสริม
ชื่อในการแสดง   : ป.ฉลาดน้อย
วัน/เดือน/ปีเกิด    : วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490
อายุ    : 62 ปี
ภูมิลำเนาเดิม         : บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่ปัจจุบัน           : 454-456 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์               : 081-2641383
ประวัติการศึกษา   : จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   นักธรรมชั้นเอก
ครูผู้สอนหมอลำ   : อาจารย์กิ่ง ทิมา
เริ่มเรียนหมอลำที่ : บ้านหนองบ่อ เมื่อปี พ.ศ. 2507 อายุ 17 ปี
อาชีพ      : ทำนา
หน้าที่ทางสังคม    : อดีตประธานสหกรณ์รถยนต์อุบลบริการ
ผลงานด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม :
ท้าวบัวโฮมบัวฮอง ,พระเวสสันดร, ผาแดงนางไอ่, นางกระจอกน้อย ,ยากให้เพิ่นตายโตตาย ,พระเวสสันดรชาดก ,องคุลีมาล ,สิทธัตถะกุมาร ,ดาวลูกไก่ ,เป็นสาวรอบสอง, เพลงรักบุญบั้งไฟ
รางวัลและเกียรติประวัติที่ได้รับ    :
โล่รางวัลทองคำฝังเพชร /โล่เชิดชูเกียรติคุณ เป็นศิลปินดีเด่นของจังหวัดอุบลราชธานี /โล่ประกาศเกียรติคุณยอดฝีมือหมอลำ /โล่เชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์ผลงานดีเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรม /โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย/ เข็มเชิดชูเกียรติ ของมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามบรมราชกุมาร
ความคิดเห็นอื่นๆ ในการเป็นศิลปินหมอลำ  :
อยากให้ศิลปินหมอลำอีสานให้มีความรักสามัคคีกันมากขึ้น อย่าอยู่แบบตัวใครตัวมัน อย่าอิจฉากัน อยากให้ช่วยกันให้มากกว่านี้ ให้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และให้ความร่วมมือขึ้นมาก ๆ
bunserm

ประเภท     -ลำกลอน (วาดอุบล)

เกิด         -9 มิถุนายน 2490 (62 ปี)

ภูมิลำเนา  -บ้านกาน หมู่ 14 ต.กุดจับ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ปัจจุบัน     -บ้านเลขที่ 259  บ้านกาน  ต.เมืองเพีย  อ.กุดจับ  จ.อุดรธานี

ผลงานการลำ/จุดเด่น  -ลำกลอนเกี้ยวได้ดี  ลีลาการลำสาดแทรกมุขตลก

รางวัลการลำ  -รองชนะเลิศอันดับ 2 งานทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี ปี 2526

              -โล่รางวัลชนะเลิศ งานฤดูหนาว อ.วังสะพุง จ.เลย

กลอนลำสาธิต  -ประวัติเมืองอุดร  (ลำทางสั้น)

หมอแคน -นายทองคูณ  รัตนคุณ (อายุ 54 ปี) ที่อยู่บ้านหนองหว้า หมู่ 4 ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี

              (เคยได้รับรางวัลโล่พระราชทานการเป่าแคน ในงานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ (กาชาด) จ.หนองคาย ปี          2550)

หมายเลขติดต่อ   -086-7797211,  042-293359

jundee

ประเภท    -ลำหมู่ และลำกลอน (เป็นนักแต่งกลอนลำด้วย)

เกิด         -1 กุมภาพันธ์ 2484 (68 ปี)

ภูมิลำเนา -บ้านสตึก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ปัจจุบัน     -บ้านเลขที่ 87/46 หมู่บ้านโนนขมิ้น หมู่ 2  ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี

                  -นายกสมาคมศิลปินหมอลำ จ.อุดรธานี

ประวัติการลำ -เริ่มลำตั้งแต่เป็นนักศึกษา บั้นปลายหันมาแต่งกลอนลำอย่างเดียว

ผลงานการแต่งกลอนลำที่สำคัญ  -กลอนกล้วยไม้หอมอุดรแสงตะวัน  ปี 2535

-กลอนส่งเสริมการกินปลาร้าสุก ปี 2528 (ได้รับรางวัลที่ 1 จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี)

-กลอนอุดรธานีเกมส์ (งานมรดกโลกบ้านเชียง) ปี 2541-2542

-กลอนลำชิงชู้

-กลอนลำเรื่อง-ลำกลอนอีกจำนวนมากกว่า 40 เรื่อง เช่น สังข?ทองเมืองอีสาน นกกระยางคำ  กลอนลำตลก กลอนลำยาว ฯลฯ

-นอกจากนี้ยังแต่งหนังสือและบทกาพย์กลอน ผญา ไว้อีกมาก เช่น ผญาซิ่ง กาพย์เซิ้งบั้งไฟ    สรภัญญะ   คำสอย สุภาษิตอีสาน (อีสาน-ไทย-อังกฤษ) ผู้เฒ่าเว้าให้คึด

ลูกศิษย์ด้านหมอลำ -หมอลำทองศรี ศรีรักษ์, หมอลำสมบัติ ศรีทะบาล, ปอยฝ้าย  มาลัยพร เป็นต้น

รางวัลการประพันธ์ -ครูภูมิปัญญาไทย (รางวัลศิลปินดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์ จ.อดรธานี ปี 2544)

-ศิลปินมรดกอีสาน สาขาวรรณศิลป์ ประเภทประพันธ์กลอนลำ จากสำนักวัฒนธรรม     มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2552

กลอนลำสาธิต  -ไปงานบ้านเพิ่น (ลำทางสั้น)

หมอแคน -นายทองคูณ รัตนคุณ (อายุ 54 ปี) ที่อยู่บ้านหนองหว้า หมู่ 4 ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี

หมายเลขติดต่อ -089-9374118

tongdee

ชื่อจริง     นางทองดี สอนทองคำ

ประเภทหมอลำ ลำกลอน (ทำนองอุบลและลาวเวียง)

เกิด         วันที่ 21 มีนาคม 2475 อายุ 77 ปี พ่อคือหมอลำชาลี ดำเนิน (ฉายาชาลีตู้แตก)

ภูมิลำเนา   บ้านหนองไหล ต.สร้างท่อ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบัน ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน  จ.อุบลราชธานี)

ปัจจุบัน บ้านโพนสีนวน เมืองสีสัตนาค กำแพงนครเวียงจันทน์

สถานที่ทำงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว (2500-2531) ลักษณะรายการ จัดรายการหมอลำ โดยรัฐบาลจะจัดหากลอนลำมาให้ลำ ซึ่งจะเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมือง หรือสถานการณ์ ปัจจุบัน กลอนรณรงค์ต่าง ๆ บุคคลที่เป็นคนแต่งกลอนลำได้แก่ อาจารย์หอม สีวัด
อ.มหาสุขุม อ.คำผัน อ.คำพัน ฯลฯ

กลอนลำสาธิต -กลอนประกาศศรัทธา (ลำทางสั้น) กลอนล่องบริจาคทาน (ทานบารมี – แต่งโดย พ่อสมุห์ นาก จากฝั่งไทย) และกลอนเดินดง (ลำไม่จบกลอน)

ชีวิตการเป็นหมอลำ เข้ามาประกอบอาชีพหมอลำที่เวียงจันทน์ครั้งแรกเดือนเมษายน ปี 2500 ครั้นเดือนตุลาคม 2500 ได้เข้าทำงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว ปี 2501 แต่งงาน กับคนลาว (พ.ต.ต.จวง สอนทองคำ) มีบุตรธิดาด้วยกัน 6 คน

เกี่ยวข้องกับหมอลำฉวีวรรณ พันธุ (ดำเนิน) อย่างไร

-ฉวีวรรณ เป็นลูกสาวคนที่ 4 ของหมอลำชาลี ดำเนิน ส่วนหมอลำทองดี ดำเนิน เป็นลูกคนที่ 2

-ในช่วงที่หมอลำทองดี ตั้งครรภ์ ไปจัดรายการและลำออกอากาศไม่ได้ จึงชวนฉวีวรรณ  น้องสาวจากเมืองไทย มาลำออกอากาศแทนอยู่ 1 ปี ทำให้หมอลำฉวีวรรณ มีทำนองลำหรือ สำเนียงการลำที่ได้แบบจากลาวปนอยู่ด้วย โดยเฉพาะการเอื้อนลูกคอตอนต้นกลอน และตอน จบ นับเป็นเอกลักษณ์ของฉวีวรรณ ดำเนิน จนได้รับการเสนอชื่อรับรางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงหมอลำ ปี 2536 (ไม่แน่ใจ ตรวจสอบด้วย)

ทายาทศิลปิน

-เวียงมอน สอนดำเนิน (ชื่อจริง เวียงมอน สอนทองคำ) เป็นลูกชายที่เป็นศิลปินเพลงลูกทุ่ง มี อัลบั้มแล้ว 2 ชุด ปัจจุบันทำงานในหน่วยงาน สถานีวิทยุแห่งชาติลาว แผนกค้นคว้าเทคนิค

jareng
ชื่อ – นามสกุล
:
นายเจรียง ทองภูบาล
ชื่อที่ใช้ในการแสดง
:
หมอแคน ดาวเรือง ดาวเกษตร
วัน/เดือน/ปีเกิด
:
วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2504
อายุ
:
48 ปี
ภูมิลำเนาเดิม
:
บ้านยางน้อย ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ที่อยู่ปัจจุบัน
:
20 บ้านยางน้อย ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์
:
 –
ประวัติการศึกษา
:
จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 6
ครูผู้สอนหมอแคน
:
หมอแคน ประเสริฐ ลาดภูเขียว
เริ่มเรียนหมอแคนที่
:
เป่าแคน เมื่อปี พ.ศ. 2515 อายุ 15 ปี
อาชีพ
:
ทำนา นักร้องและลำ
หน้าที่ทางสังคม
:
เป็น ท.ส.ป.ช. และลูกเสือชาวบ้านและมวลชนสัมพันธุ์ สภอ.เกษตรสมบูรณ์
ผลงานด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
:
เคยเป็นครูสอนแคนที่โรงเรียนกัลยานุวัตรขอนแก่น สอนพิเศษที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสอนที่ภูเวียงวิทยายน อ.ภูเวียง ปีพ.ศ. 2534 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งไปเผยแพร่ที่ประเทศเยอรมัน 40 วัน

รางวัลและเกียรติประวัติที่ได้รับ
 
 
:
เป่าแคน ชนะเลิศที่จังหวัดชัยภูมิ ปี 2522-2523
ชนะเลิศที่จังหวัดขอนแก่นเทศกาลไหม 3 ปี ซ้อน ปี2538
ชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ศูนย์การค้ารังสิต ที่กรุงเทพฯ
พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จฟ้าหญิงจุฬาภรณ์
ความคิดเห็นอื่นๆ ในการเป็นศิลปินหมอลำ
:
1.ให้ความรู้แด่คนอื่นและบันเทิง
2.ทำให้เรามีอาชีพ มีงานทำให้รายได้แด่ตัวเอง
3.สามารถช่วยเหลือสังคม
angkana
ชื่อ-นามสกุล
:
นางอังคนางค์ ศิริมณี
ชื่อที่ใช้ในการแสดง
:
อังคนางค์ คุณไชย
วัน/เดือน/ปีเกิด
:
วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499
อายุ
:
55 ปี
ภูมิลำเนาเดิม
:
ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ที่อยู่ปัจจุบัน
:
152 หมู่ 8 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37120
โทรศัพท์
:
089-0290226
ประวัติการศึกษา
:
จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4
เรียน กศน. ม.ปลาย
ครูผู้สอนหมอลำ
:
เริ่มเรียนหมอลำที่
:
สำนักงานหมอลำที่อุบล เมื่อปี พ.ศ. 2509 อายุ 10 ปี
อาชีพ
:
ศิลปินหมอลำ
หน้าที่ทางสังคม
:
ช่วยการกุศลตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ราชการ วัด โรงเรียน อื่นๆ ฯ
ผลงานด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
:
เดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมในมหาวิยาลัยขอนแก่น ที่ประเทศสวิเดน ฟินแลนด์ ดูไบ ลาว เผยแพร่วัฒนธรรม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล และอื่น ๆ
รางวัลและเกียรติประวัติที่ได้รับ
:
ความคิดเห็นอื่นๆ ในการเป็นศิลปินหมอลำ
:
 การเป็นศิลปินหมอลำเป็นอาชีพหนึ่งที่ดีมาก ๆ ตัวดิฉันเองรักอาชีพนี้ อยากให้สืบสานคนรุ่นหลังรักษาอนุรักษ์สืบไป และอยากให้หมอลำทุก ๆ คนร่วมแรงร่วมใจรักสามัคคีดูแลกันและกัน
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
ชื่อ-นามสกุล
:
นายอำนาจ แผงงาม
ชื่อที่ใช้ในการแสดง
:
อำนาจ แผงงาม
วัน/เดือน/ปีเกิด
:
วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2495
อายุ
:
57 ปี
ภูมิลำเนาเดิม
:
บ้านโนนรังน้อย ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่ปัจจุบัน
:
99/26 หมู่ 4 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์
:
089-7176797
ประวัติการศึกษา
:
ป.4
ครูผู้สอนหมอลำ
:
อาจารย์บุญมี สิงค์คู่ อาจารย์มีชัย จิตรธรรม
เริ่มเรียนหมอลำที่
:
บ้านโนนรังน้อย เมื่อปี พ.ศ. 2510 อายุ 15 ปี
อาชีพ
:
หมอลำกลอน ทำไร่ทำนา ค้าขาย
หน้าที่ทางสังคม
:
ช่วยการกุศลต่าง ๆ วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย อื่นๆ
ผลงานด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
:
ไปตามสถานที่ต่าง ๆ ภาครัฐ-เอกชน ช่วยลูกศิษย์ ทุก ๆ คนโดยไม่ได้คิดค่าตอบแทนด้วยใจบริสุทธิ์ และตั้งใจรักษาวัฒนธรรมสืบไปตลอดกาล
รางวัลและเกียรติประวัติที่ได้รับ
:
คัดเลือกดีเด่นจังหวัดอุบลฯ
โล่เชิดชูเกียรติ จังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาขอนแก่น หนองคาย
ชนะเลิศหมอลำกลอนย้อนยุค
ความคิดเห็นอื่นๆ ในการเป็นศิลปินหมอลำ
:
 เป็นศิลปินหมอลำกลอน รักอาชีพตัวเอง เป็นคนดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือจุนเจือกัน อนุเคราะห์เพื่อนๆ หมอลำศิลปินดีกัน สืบไป