ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วินัย เตียวตระกูล (วินัย แก้วเหนือ) (ประพันธ์เพลงลูกทุ่งต้นแบบ)

วินัย เตียวตระกูล

ภูมิลำเนาเดิม ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เกิดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พุทธศักราช 24788 ประวัติการศึกษา ปี พ.ศ.2499 สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดแก้ว ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนบางแพปฐมวิทยาลัย ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีในปี 2503 และปี 2506 ตามลำดับ

อาชีพ ปี พ.ศ.2507 ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน ของกองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2512 เป็นนักประพันธ์เพลง ปี พ.ศ.2520 ประกอบอาชีพค้าขาย ปี พ.ศ.2537 ประกอบอาชีพค้าขายที่ร้าน สมตระกูลกลการ รางวัลและผลงาน ปี พ.ศ.2537 ได้รับรางวัล คนดีศรีเมืองมุกสาขาพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมรม จังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ.2551 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลง ประจำสถานี (ระดับภาค) จากหน่วยงานตำรวจภูธรภาค 4 และ รางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2551 ปี พ.ศ.2553 ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงไว้ในแผ่นดิน จากกระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย