ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดเทพพลประดิษฐาราม

วัดเทพพลประดิษฐาราม

ประวัติความเป็นมา

เดิมชื่อ วัดสิริเทพพล สร้างราว พ.ศ.2460 จากการสืบค้นประวัติการสร้างเมืองเวียงคุกพบว่า สร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุทธราชกษัตริย์องค์สุดท้ายที่ครองนครเวียงจันทน์ ต่อมาหมื่นกางโฮง เจ้าเมืองเวียงคุก ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณร และหลังจากเมืองเวียงคุกถูกยุบให้เป็นหมู่บ้านก็ไม่ได้รับการบูรณะอีกเลย จนกระทั้งชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันบูรณะขึ้นมาใหม่ และใช้ชื่อว่า “วัดเทพพลประดิษฐาราม” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดทุ่ง พุทธศิลป์ที่สำคัญคือ พระธาตุทรงปราสาทยอดเจดีย์ ก่ออิฐถือปูน 2 องค์

ที่ตั้ง

บ้านเวียงคุก ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย

พระธาตุทรงปราสาทยอดเจดีย์ ก่ออิฐถือปูน 2 องค์

รูปแบบสิม วัสดุและโครงสร้าง

เป็นสิมสมัยใหม่แบบรัตนโกสินทร์

สิมใหม่สร้างอยู่หน้าพระธาตุ

ภาพภายในสิม มีพระประธานปูนปั้นฝีมือช่างพื้นบ้าน

หอแจก หรือ ศาลาการเปรียญใหม่ อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

ภาพด้านข้าง และ ช่อฟ้า

พระประธานภายในศาลาการเปรียญหลังใหม่