ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดอัมพวันวณาราม

วัดอัมพวันวณาราม

ที่ตั้ง

41 / 7 โนนคำม่วง ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

พระพุทธรูปปูนปั้น

ปั้นปูนแบบพื้นบ้าน หนา ใหญ่ มีความพิเศษคือมีอักขระที่องค์พระ

ภาพด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง