ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดวัดศรีมงคลใต้

วัดวัดศรีมงคลใต้

ประวัติความเป็นมา

วัดศรีมงคลใต้  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๒๘๕  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๑

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ด้านหน้า ด้านข้างและด้านหลัง

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

โหง่ และแขนนาง

หน้าบัน ซุ้มประตู และหน้าต่าง

นาค และมอมเฝ้าบันไดทางเข้า

พระประธานภายใน