ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดลาดปูทรงธรรม

วัดลาดปูทรงธรรม

ประวัติความเป็นมา

วัดลาดปูทรงธรรม ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ ชาวบ้านเรียกวัดลาดปู่ มีเจดีย์สำคัญ คือองค์พระธาตุสัจจะ เริ่มสร้างในปี ๒๕๑๙ โดยพระครูทองสุข สุธมฺโม นายไสว บุญพิทักษ์ ร่วมกับประชาชน สร้างขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร  ยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ พระครูสุธรรมฐิติญาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นต้นมา

ที่ตั้ง

วัดลาดปูทรงธรรม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๕ บ้านท่าลี ถนนทาลี่ อำเภอ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าลี่ อำเภอทาลี่ จังหวัดเลย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๔๘ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา นส. ๓ เลขที่ ๒๑๓๗ อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๑๒ เส้น จดที่สาธารณะ ทิศใต้ประมาณ ๖ เส้น จดถนนสายทาลี่-อาฮี ทิศตะวันออกประมาณ ๒o เส้น จดป่าสงวน และถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ ๑๙ เส้น จดถนนสายท่าลี-บ้านนากระเซ็ง มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓๘๔ ไร่ ๒ งาน ๒๖ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๒๑๓๗ อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์ ปูชนียวัตถุมีพระเจดีย์

มีสิมสมัยใหม่อย่างทางภาคกลาง

ด้านหน้าสิม

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

โหง่ หางหงส์ และประตูแกะสลัก

พระประธานภายในสิม

ลวดลายประดับส่วนฐานธรรมาสที่เก็บรักษาไว้ในวิหาร – พระไม้

พระประธานภายในวิหาร

พระธาตุสัจจะ ประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้