ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วงเดือน ทองเจียว (วรรณกรรมร่วมสมัย)

วงเดือน ทองเจียว

นายวงเดือน ทองเจียว เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๐ ที่บ้านนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ปัจจุบันอายุ ๖๒ ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๕๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายวงเดือน ทองเจียว เคยบวชเรียนมาตั้งแต่เด็ก ทำให้มีโอกาสคลุกคลีกับแวดวงหนังสือและวรรณกรรมมาอย่างต่อเนื่อง และได้ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม จากกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้ได้ไปรับราชการครูตั้งแต่ปี พุทธศักราช ๒๕๒๓ ที่บ้านเกิด จังหวัดยโสธร ก่อนจะย้ายไปอีกหลายแห่ง และลาออกจากราชการครูในปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ หลังจากตั้งถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อประกอบอาชีพช่างศิลป์และนักเขียนอิสระ

ในระหว่างที่รับราชการครู นายวงเดือน ทองเจียว มีความขยันขันแข็งจนได้รับรางวัลครูดีเด่นด้านภาษาไทย และอื่น ๆ อีกหลายรางวัล นอกจากนั้นในงานฝีมือเชิงช่างก็มีความโดดเด่นเช่นกัน เพราะบรรพบุรุษเป็นชาวบ้านนาสะไมย์ที่มีความสามารถด้านการแกะสลักและงานช่างฝีมือหลากหลายทำให้มีความเชี่ยวชาญด้านการแกะสลักไม้ และงานฝีมืออื่น ๆ อีกหลายอย่างเช่นกัน

ส่วนผลงานการเขียนนั้น นายวงเดือน ทองเจียว มีผลงานการเขียนมากมาย ทั้งรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลงานการเขียนเรื่องแรกในปี พุทธศักราช ๒๕๑๙ คือ “ฉันรักหมู่บ้านนาสะไมย์” ตีพิมพ์ในนิตยสาร “ฟ้าเมืองไทย” ผลงานเรื่องสั้นขนาดยาวลงตีพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทยอีกหลายเรื่อง ผลงานนวนิยายลงตีพิมพ์ในนิตยสาร ฟ้าเมืองไทยเรื่อง “ลูกช่างแกะสลัก” ในช่วงปี พุทธศักราช ๒๕๒๗ นอกจากนั้นเคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคอีสานในการประกวดนวนิยายนิทานแผ่นดิน ช่วงปี พุทธศักราช ๒๕๒๘ พร้อมเคยทำสารคดีภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่บ้านร่องทอง จนได้รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ

จากผลงานที่โดดเด่นเป็นประจักษ์จึงเห็นควรยกย่องชื่นชม นายวงเดือน ทองเจียว ครูนักเขียน ช่างแกะสลัก และช่างฝีมือแห่งบ้านนาสะไมย์ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมเกียรติแก่การเป็นศิลปินมรดกอีสาน ที่จะนำเอาผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้สืบต่อและมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานออกสู่สังคมต่อไป