ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ละมุด ทรัพย์ผาด (ละมุด เมืองหมอแคน) (ดนตรีพื้นบ้าน – แคน)

ละมุด ทรัพย์ผาด

นายละมุด ทรัพย์ผาด หรือ ละมุด เมืองหมอแคน เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๐๑ ปัจจุบันอายุ ๕๖ ปี ภูมิลำเนา จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนหนองหัวช้าง จังหวัดขอนแก่น นายละมุด ทรัพย์ผาด เห็นความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างยิ่งจึงเข้าศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดขอนแก่น ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดขอนแก่น ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดขอนแก่น

นายละมุด ทรัพย์ผาด เป็นศิลปินที่เปี่ยมล้นด้วยความสามารถด้านดนตรี ซึ่งได้รับการถ่ายทอดลายแคนจากบิดาบ้าง ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านบ้าง ครูพักลักจำบ้าง และความคิดสร้างสรรค์ในการผสมผสานลายจากครูหลาย ๆ คนเข้าด้วยกัน นายละมุด ทรัพย์ผาด ได้กล่าวถึงการอนุรักษ์ สืบทอดลายแคนไว้ว่า “ควรให้อยู่ในกรอบของลายที่มีอยู่แล้ว หากจะไปเล่น แตกลายก็ไม่แปลกเพราะเป็นการเสริมลายเพื่อความสนุกสนาน แต่อยากให้ช่วยกันอนุรักษ์ คงลายพื้นเมือง ลายเก่า ๆ ไว้” นอกจากนายละมุด ทรัพย์ผาดจะเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานดนตรีพื้นเมืองอีสานแล้ว นายละมุดยังเป็นครูที่ช่วยหล่อหลอมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น ได้รับเชิญเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับดนตรีพื้นเมือง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา และอาจารย์พิเศษให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลเกียรติยศที่นายละมุด ทรัพย์ผาดได้รับ เช่น รางวัลชนะเลิศเดี่ยวแคน และรางวัลชนะเลิศเดี่ยวโปงลาง งานเบิกฟ้าอีสานครั้งที่ ๒ ปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนั้นนายละมุด ทรัพย์ผาดได้ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้าน อุทิศตนและเวลาให้ความอนุเคราะห์ต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเสมอมา เช่น บรรเลงลายซอ ประกอบลำล่องความหลังฝั่งลำชี บรรเลงลายแคน ประกอบลำล่องฉลองบุญ บรรเลงดนตรีพื้นบ้านในงานวันอาหารอีสานปลอดภัยเทิดไท้องค์ราชัน บรรเลงดนตรีพื้นบ้านในงานสตมวาร คนอีสานร่วมใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พ่อของแผ่นดิน บันทึกลายดนตรีอีสาน ณ ห้องอัดเฮ็ดดี สตูดิโอ เพื่อเผยแพร่ผลงานดนตรีพื้นบ้านต่อสาธารณชน อีกทั้งยังร่วมเป็นคณะทำงานแต่งทำนองเพลงเปิดตัวไดโน่ เพื่อใช้เป็นสื่อในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดเดี่ยวแคน งานบุปผาชาติพุทธบูชา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ และงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

ด้วยความเป็นศิลปินที่มีพรสวรรค์ มีความโดดเด่น และเชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้านแคน จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน กอปรกับเป็นศิลปินที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม อีกทั้งยังทุ่มเท มุ่งมั่น เสียสละเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ช่วยต่อลมหายใจดนตรีพื้นบ้านให้คงอยู่ นายละมุด ทรัพย์ผาด หรือ ละมุด เมืองหมอแคน จึงควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน ศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน – แคน) ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้เป็นเกียรติประวัติ สืบไป