ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร (ลำกลอนประยุกต์)

ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร

ภูมิลำเนาเดิม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดสารคาม เกิดเมื่อวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2495

สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมจังหวัดสารคาม ในปีพุทธศักราช 2523 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชนจากสถาบันราชภัฎเลย ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาโท สาขาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกหมอลำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางราตรีศรีวิไว บงสิทธิพร เป็นศิลปินหมอลำกลอนได้รับการฝึกฝนการแสดงหมอลำกลอนจากบุพการีและเรียนการแสดงหมอลำจากครูหมอลำสง่าจิตซึ่งเป็นพี่ชาย ที่จังหวัดหนองคาย เมื่อปีพุทธศักราช 2527 ได้พัฒนาหมอลำกลอนให้เป็นที่รู้จักในสังคมในรูปการแสดงหมอลำกลอนประยุกต์ หรือหมอลำซิ่ง ซึ่งเป็นอาชีพจนถึงปัจจุบัน

รางวัลและผลงาน ปี พ.ศ. 2516 ได้รับพระราชทานรางวัลพวงมาลัยดอกไม้สด จากสาเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี โดยการแสดงหมอลำในงานจัดช่อดอกไม้ ณ หอศิลป์พีระศรี ปี พ.ศ. 2522ก่อตั้งสำนักงานราตรี ศรีวิไล ปี พ.ศ. 2537 ได้รับพระราชทานรางวัล “ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป์”(แต่งกลอนลำ)จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารีจัดโดยสำนักงานคณะกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2541 ได้รับพระราชทานให้เป็น “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน สาขาสื่อมวลชน”จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมเยาวชนแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2552 ได้รับเข็มเชิดเกียรติจากนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ให้เป็น “ ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น” จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลการประกวดหมอลำ และบทกลอนตั้งแต่ปี 2531 จนถึงปัจจุบันรวมกว่า 400 รางวัล อาทิ ปี พ.ศ.2536 ได้รับรางวัลโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานคณะกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรค จังหวัดมหาสารคาม ในการประกวดการแสดงพื้นบ้านประเภทหมอลำกลอนและลำกลอนประยุกต์ เนื่องในงานอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอีสาน ปี พ.ศ.2546 ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จาก ททท. ในการแต่งกลอนประเภทหมอลำกลอนและลำกลอนประยุกต์ให้ศิษย์ประกวด เนื่องในงานรณรงค์ท่องเที่ยวอีสาน