ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

พระไม้ปางห้ามญาติเป็นตอนสำคัญตอนหนึ่งที่กล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระบรมศาสดาเสด็จไปประทับ ณ นิโครธารามริมฝั่งแม่น้ำโรหิณีใกล้กรุงกบิลหัสดุ์ กษัตริย์ชาวศากยะ พระญาติฝ่ายพระบิดาในนครกบิลหัสดุ์ กับกษัตริย์ชาวโลกิยะพระญาติฝ่ายพระมารดา ในทวสาหะนครทรงทราบด้วยพระญาณอันวิเศษแล้วจึงเสด็จไปทรงห้ามมิให้ทั้งสองทะเลาะกัน ในที่สุดประยูรญาติทั้งสองฝ่ายก็เลิกรากันไป ปางห้ามญาตินิยมทำเป็นพระพุทธรูปประทับยืนห้อยพระหัตถ์ซ้าย ยกพระหัตถ์ขวาแบตั้งขึ้นเสมอพระอุระสำหรับปางนี้พบในอีสานจำนวน 5 องค์เท่านั้น

ปางห้ามญาติประทับยืน

ขนาดความกว้างไหล่ 7.5 ซ.ม.

ขนาดความกว้างรอบเอว 4.5 ซ.ม.

ความสูง 50.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 14.5 ซ.ม.

ลักษณะ ยืน ไม้แกะสลักฐานกลม มือข้างขวาหัก

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม