ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ “มข.ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม แม้ในยามโควิด”

โดย ชนาธิป ภูดินแดน
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม