ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (OKRs) 2564

รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ Objective & Key Result (OKRs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียด

เป้าหมายหน่วยงานปี 2564  ชุมชนที่เข้าร่วมอย่างน้อย  8 ชุมชน

1. ชุมชนรอบรั้วเข้าร่วมกิจกรรม งานพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพุทธมนต์ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ถนนหน้าคุ้มศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีชุมชนรอบรั้วและเครือข่ายเข้าร่วม ดังนี้
1. สภาวัฒนธรรม จ.ขอนแก่น                 2. ชุมชนสามเหลี่ยม
3. ชุมชนศรีฐาน                                   4. ชุมชนหนองแวงตาชู
5. ชุมชนคุ้วัดป่าอดุลยาราม                    6. ชุมชนแก่นพยอม
7. ชุมชนแก่นทอง                                 8. บ้านหนองกุง หมู่2
9. ชุมชนหัวทุ่ง ม.5,14                          10. บ้านโคกนางาม
11. ชุมชนสาวะถี

 

2. ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี การแสดงในโครงการสร้างทานบารมีหนุนชีวี มีความสุข ในวันพุธที่ 25 พ.ย.2563

 

3. ชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรม สืบสาน วัมนธรรมและประเพณีในโครงการบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส ในวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยมี ดังนี้
1. สภาวัฒนธรรม จ.ขอนแก่น                     2. ชุมชนสามเหลี่ยม
3. ชุมชนศรีฐาน                                       4. ชุมชนหนองแวงตาชู
5. ชุมชนแก่นพยอม                                  6. ชุมชนแก่นทอง
7. บ้านหนองกุง หมู่2                                8. ชุมชนหนองหิน ม.22

0%

ชุมชนเครื่องข่ายที่เข้าร่วม 11 ชุมชน

ปฏิบัติงานสำเร็จ

เป้าหมายหน่วยงานปี 2564  ผลิตภัณฑ์/งานบริการ เชิงสร้างสรรค์ อย่างน้อย 20 ผลิตภัณฑ์

1. จัดกิจกรรม One Day Camp จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม ให้กับนักเรียน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดยผ่านฐานการเรียนรู้ต่างๆ จำนวน 5 ครั้ง

 

2. โครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยวิธีการปั้นจากดินเผา โดยมีการตั้งชื่อผลงานและแนวคิดในการจัดทำ จำนวน 51 ชิ้นงาน

 

3. การบริการวิชาการ โดยบุคลากรได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานภายนอก จำนวน 2 ครั้ง

0%

ผลิตภัณฑ์/งานบริการ เชิงสร้างสรรค์ 58 ผลิตภัณฑ์

ปฏิบัติงานสำเร็จ

เป้าหมายหน่วยงานปี 2564 ประเทศที่เข้าร่วมอย่างน้อย 2 ประเทศ

กลุ่มประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงในการร่วมจัดกิจกรรม จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสหภาพพม่า และสาธารณรัฐประชาชนจีน รายละเอียดผลการดำเนินงาน

โครงการเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 5 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดขอนแก่น สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทน โฟกัส อารีน่า ขอนแก่นบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จำกัด ช.ทวี สมาคมผู้กำกับจาก สป.ลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยเฉพาะในพื้นที่อีสานและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจภาพยนตร์ รวมไปถึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการสร้างภาพยนตร์ให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจการผลิตภาพยนตร์ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-30 สิงหาคม 2564 ด้วยรูปแบบผสมผสาน (Mixed-mode) ผ่านช่องทาง Zoom Meeting และ โฟกัส อารีน่า ขอนแก่น (On site) โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การประกวดหนังสั้น การฉายภาพยนตร์สั้นลุ่มน้ำโขง การเสวนาวิชาการด้านภาพยนตร์ และการประกวดเฟ้นนักแสดงหน้าใหม่ ซึ่งในงานได้มีการร่วมมือจากในการแลกเปลี่ยนมุมมองทางด้านภาพยนตร์ การผลิตภาพยนตร์อย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม

0%

มีประเทศเข้าร่วม 3 ประเทศ

ปฎิบัติงานสำเร็จ