ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

Quality Assurance


ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานประกันคุณภาพ

แผนปฏิบัติราชการ

เอกสารและคู่มือการประกันคุณภาพ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

สรุปตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

รายงานข้อมูลตัวชี้วัด

รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพภายใน

รายงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

รายงานการประชุม

แผนปฏิบัติราชการ

เอกสารและคู่มือการประกันคุณภาพ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำสั่งและประกาศ

แผนปฏิบัติราชการ

เอกสารและคู่มือการประกันคุณภาพ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ