ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

Arts and Cultural Center

 • 123 Mitraphap Road
  Khon Kaen University
  Khon Kaen, Thailand
  40002

Contact Us

 • 0 4320 2663

 • 0 4333 2760

 • Laos Cultural Center 0 4333 2309

 • cackku2516@gmail.com

Internal Telephone

 • Administration 42301

 • Financial 44378

 • Information 44893

 • Laos Cultural Center 42312