ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
CAC News

The charm of Isan way, back in the day, Songkran Khon Kaen

The charm of Isan way, back in the day, Songkran Khon Kaen
A new way, the Phra Si Sattana Khon Hut parade (Luang Pho Phra Lap) monk of Khon Kaen province for the first time.

April 9th, 2021

  • Date

    April 9, 2021

Share