ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
Information

Invitation to attend the 4th webinar on the topic “Or Isan Tattoo Will Disappear”

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ หลักสูตรวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 4 เสวนาในหัวข้อ “ฤา สักอีสานจะสาบสูญ”
โดยมีวิทยากรรับเชิญ คือนายชาญพิชิต พงศ์ทองสำราญผู้ดำเนินการเสนา ดร.ภัทร์ คชภักดี

ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 13.30-15.30 น.