homeprovincearchitecturepaintsculpturecontact

ที่ปรึกษา

ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์
Asst.Prof.Wichai Neeratanaphan
ที่ปรึกษาฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
wichai@kku.ac.th

 

คณะผู้จัดทำ

 รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ
Assoc. Prof. Dr. Niyom Wongpongkham
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ประธานหลักสูตร สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หัวหน้าสายวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
wniyom@kku.ac.th

อาจารย์ขาม จาตุรงคกุล

Kham Chaturongakul
อาจารย์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khamkku@hotmail.com

อาจารย์ณัฎฐพงศ์ พรหมพงศธร
Nuttapong Prompongsaton
อาจารย์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
knightple@hotmail.com

อาจารย์กิตติสันต์ ศรีรักษา
Kittisan Sriruksa
นักวิชาการวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
kittisan.sriruksa@yahoo.com

คมสัน เหมือนชาติ
Komsan Mounchat
นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
poongloong@hotmail.com

อรวรรณ เพชรนาค
Orawan Phetnak
นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
us_be_eye@hotmail.com

ขนิษฐา สงวนศักดิ์
Khanitha Sangonsak
นักออกแบบกราฟิก
ko-ho@hotmail.com