homeprovincearchitecturepaintsculpturecontact
     
 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

โครงการเว็บไซต์ฐานข้อมูลนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความ รู้ทางภูมิปัญญาการสร้างสรรค์ของบรรพชนอีสาน ซึ่งการรวบรวมข้อมูลได้จากการลงพื้นที่ถ่ายบันทึกข้อมูลหลายจังหวัดในภาคอีสาน และได้คัดสรรแนะนำสถานที่ ที่มีความน่าสนใจในการเยี่ยมชม เรียนรู้ และน่าศึกษา ทั้งในเรื่องของ สิมอีสาน พระธาตุอีสาน พระพุทธรูปอีสาน ฮูปแต้มอีสาน และองค์ประกอบของการตกแต่งงานสถาปัตยกรรมต่างๆ คณะผู้จัดทำหวังว่าข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆ แก่ผู้สนใจทั้งในเชิงการศึกษา การท่องเที่ยวและการอนุรักษ์มรดกของชาติสืบต่อไป

 
 

แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ