ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

PHOTOBOOK: หัตถกรรมแพรพันธุ์ เมืองมรดกโลก(หลวงพระบาง)

โดย: จักราวุฒิ จงเทพ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น